xs
xsm
sm
md
lg

‎ยกแรกทีโอทีชนะ อนุญาโตฯ ชี้ขาดข้อพิพาท ADSL ให้ทรูจ่าย 9.4 หมื่นล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ทีโอที ชนะ ทรู กรณีข้อพิพาทสัญญาร่วมการงานฯ โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้ ทรู ชำระค่าเสียหาย จำนวน 9.4 หมื่นล้านบาท รวมดอกเบี้ย ในการที่ทรู ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์พื้นฐานตามสัญญาร่วมการงานฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับความยินยอมจากทีโอที ด้านทรู ชี้คดีไม่ถึงที่สุด ยันจะดำเนินการอุทธรณ์ตามขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อไป งานนี้ยาว

นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 คณะอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดในข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 101/2561 โดยคณะอนุญาโตตุลาการสองในสามเห็นว่า พยานหลักฐานประกอบคำให้การพยานฟังได้ว่า ทรูเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ผ่านโทรศัพท์พื้นฐานตามสัญญาร่วมการงานฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับความยินยอมจากทีโอที

จึงฟังได้ว่า ทรูได้ประพฤติผิดสัญญาร่วมการงานฯ โดยทรู นำอุปกรณ์ในระบบและให้ผู้อื่นนำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับความยินยอมจากทีโอที และได้ชี้ขาดให้ทรู ชำระค่าผิดสัญญาให้ทีโอที จำนวน 94,474,282,522.40 บาท พร้อมทั้งให้ชำระดอกเบี้ยอีกร้อยละ 6.6875 ต่อปี จากเงินต้น 76,197,573,919 บาท ไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จสิ้น และให้ทีโอที และทรู ชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ และค่าป่วยการคณะอนุญาโตตุลาการฝ่ายละกึ่งหนึ่งตามระเบียบและข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการด้วย

ข้อพิพาทดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อ 2 สิงหาคม 2534 และ 8 กันยายน 2538 บมจ.ทีโอที (ขณะนั้นเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) ได้ทำสัญญาร่วมการงานฯ กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ทรู) ในการลงทุนจัดหา ติดตั้ง ควบคุม ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ และให้บริการโทรศัพท์ประจำที่หรือโทรศัพท์บ้านในเขตนครหลวง จำนวน 2.6 ล้านเลขหมาย มีระยะเวลา 25 ปี ในนามทีโอที

ต่อมา ประมาณปลายปี 2546 ทีโอที ได้ตรวจสอบพบว่า ทรู ได้นำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL และหรือยินยอมให้ผู้อื่นนำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทีโอที และไม่ได้มีการทำความตกลงกับทีโอที ก่อนดำเนินการ จึงเป็นการดำเนินการที่ผิดสัญญา ซึ่งทีโอที ได้พยายามให้มีการเจรจาแล้ว แต่ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้

โดยสัญญาร่วมการงานฯ ไม่ได้กำหนดให้ทรู นำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL เว้นแต่จะได้ทำความตกลงกับทีโอที ก่อนดำเนินการ และในสัญญาฯ ข้อ 33 สรุปได้ว่า “กรณีที่ ทรู มีรายได้หรือผลประโยชน์จากบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาโดยชัดแจ้ง และไม่ได้ทำความตกลงกับ ทีโอที ก่อนดำเนินการในทุกกรณี ให้รายได้หรือผลประโยชน์นั้นตกเป็นของทีโอที ทั้งหมด”

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงขั้นตอนต่อไปหลังมีคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ว่า ทีโอทีจะยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อไป ทั้งนี้ หากทรู ยื่นคำฟ้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ทีโอทีก็พร้อมต่อสู้คดีในชั้นศาลปกครองจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โดยพร้อมยินยอมให้ดำเนินคดีอย่างเปิดเผย เพื่อให้สื่อมวลชนได้ตรวจสอบความโปร่งใส

ด้านกลุ่มทรู ระบุว่า สำหรับกรณีข้อพิพาทกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในเรื่องการเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 4 ก.ย.2561 ให้บริษัทฯ ต้องชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยนั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด และบริษัทจะดำเนินการอุทธรณ์ตามขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...