xs
xsm
sm
md
lg

ทีโอที เสนอแนวทางควบรวม กสท ให้เหลือ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทีโอที เสนอแนวทางการหาประโยชน์จากทรัพย์สินร่วมกันระหว่างทีโอที-กสท โทรคมนาคม ให้คณะทำงานพิจารณาแผนรองรับการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งมีปลัดกระทรวงดีอี เป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อนำเสนอ คนร.

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2561 นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาแนวทางในการหาประโยชน์จากทรัพย์สินร่วมกันระหว่างทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม (ตามคำสั่ง บมจ. ทีโอที ที่ ต.206/2561) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านของทีโอที, กสท โทรคมนาคม, บริษัท NBN Co. และบริษัท NGDC Co. ซึ่งมี น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธาน พร้อมตัวแทนของทั้งกระทรวงดีอี ทีโอที, กสท โทรคมนาคม และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทของแต่ละบริษัท ได้รับทราบแนวทางการหาประโยชน์จากทรัพย์สินร่วมกันระหว่างทีโอที และ กสท โทรคมนาคม และให้นำเสนอคณะทำงานฯ

สำหรับแนวทางการหาประโยชน์จากทรัพย์สินร่วมกันระหว่างทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ทั้งทีโอที และ กสท โทรคมนาคม มีเป้าหมายเดียวกัน คือ รวมทั้งสองบริษัทเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อน และความแข็งแกร่งขององค์กรในอนาคต แต่เนื่องจากรูปแบบการรวมสองบริษัทมีแนวทางต่างกัน โดยทีโอที เสนอแนวทางเปลี่ยนชื่อ บมจ. ทีโอที เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) มีภารกิจหลักในการตอบสนองนโยบายรัฐด้านความมั่งคง และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม/ดิจิทัล

พร้อมตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาพิจารณาแนวทางโอนย้ายงาน ทรัพย์สิน สิทธิการใช้คลื่น และพนักงาน กสท โทรคมนาคม เข้ามาบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) จากนั้น จะทยอยโอนย้าย รวมทั้งจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่กระทบด้านคดีและข้อพิพาทระหว่างทีโอที และ กสท โทรคมนาคม โดยเฉพาะคดีหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทเอกชน และไม่มีผลกระทบกับสิทธิการใช้คลื่นความถี่ 2100 MHz และ 2300 MHz

ขณะที่ กสท โทรคมนาคม เสนอแนวทางการจัดตั้งบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ โดยควบรวม กสท โทรคมนาคม และทีโอที เป็นนิติบุคคลเดียว โดยระยะแรก กสท โทรคมนาคม และทีโอที เป็น Business Unit แบบเบ็ดเสร็จภายใต้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ และตั้งคณะกรรมการควบรวม เพื่อศึกษาด้านกฎหมาย และคดีความด้านการเงิน-แผนธุรกิจ ด้านโครงสร้าง และบุคลากร และระยะการเปลี่ยนผ่าน Transition Process

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนรองรับการเปลี่ยนผ่าน ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร ทีโอที และผู้บริหาร กสท โทรคมนาคม ทำหนังสือวิเคราะห์ข้อดี และข้อจำกัด แนวทางที่แต่ละบริษัทนำเสนอภายในสัปดาห์นี้ เพื่อคณะทำงานพิจารณาแผนรองรับการเปลี่ยนผ่าน จักได้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 14 สิงหาคม 2561

นายมรกต กล่าวว่า แนวทางการหาประโยชน์จากทรัพย์สินร่วมกันของทีโอที เพื่อไม่ให้กระทบกับผลที่อาจจะเกิดจากสิทธิการใช้คลื่นของทั้งสององค์กร และเพื่อไม่ให้กระทบกับด้านคดี และข้อพิพาท โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทเอกชน ซึ่งอาจจะทำให้ประเทศ และประชาชน เสียประโยชน์ในอนาคตเป็นสำคัญ และได้นำข้อสังเกตในการประชุมคณะทำงานพิจารณา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานมาดำเนินการ คือ

1. การออกพระราชกฤษฎีกา เพื่อจัดจั้งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ อาจดำเนินการได้ยาก ดังนั้น จึงอาจต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2. การให้ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นบริษัทลูกภายใต้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ อาจกระทบกับสภาพการจ้างของพนักงาน 3. การโอนทรัพย์สิน กิจการ และพนักงาน ไปยังบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ตามแนวทางของ ทีโอที ที่เสนอให้ใช้ระยะเวลา 3-4 ปี อาจถูกแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนในภาพรวมทั้งหมด และ 4. การโอนทรัพย์สินไป บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ตามแนวทางของ กสท โทรคมนาคม ที่เสนอให้โอนทั้งหมดทันที มีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จเนื่องจากการรวมธุรกิจที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ และพนักงานมีวัฒนธรรมต่างกันมาก

สำหรับแนวทางโทรคมนาคมแห่งชาติ ของทีโอที มีแนวทาง ดังนี้

- ปี 2561 เปลี่ยนชื่อ บมจ. ทีโอที เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ซึ่งมีภารกิจหลักในการตอบสนองนโยบายรัฐ ด้านความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม/ดิจิทัล รวมทั้งจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อศึกษาพิจารณาแนวทางโอนย้าย งาน ทรัพย์สิน สิทธิการใช้คลื่น และพนักงาน กสท โทรคมนาคม เข้ามาบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT)

- ปี 2562-2564 ทยอยโอนย้ายงาน ทรัพย์สิน สิทธิการใช้คลื่นและพนักงานจาก กสท โทรคมนาคม มาอยู่หน่วยธุรกิจภายใต้ NT ตามผลการศึกษาของคณะกรรมการ รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ อาทิ ธุรกิจ National Service เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน และตอบสนองนโยบายรัฐ และทยอยจัดตั้งบริษัทภายใต้ NT กรณีธุรกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูง อาทิ บริษัทลูก Mobile Reseller และ Digital Solution

- ปี 2565 ขึ้นไป ยุติบทบาท กสท โทรคมนาคม หากไม่กระทบเรื่องคดีความ ไม่ขัดกฎหมายเรื่องการโอนทรัพย์สิน และอื่นๆ โดยมีเป้าหมายให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ให้ บริการด้านโทรคมนาคมครบวงจรแต่เพียงผู้เดียว สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างเบ็ดเสร็จทั้งด้านโครงข่ายและการให้บริการของรัฐ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...