xs
xsm
sm
md
lg

พอร์ทัลเน็ท หนุนใช้ ERP วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ในยุคที่ประเทศไทยกำลังมุ่งสู่ยุคดิจิทัล ทำให้หลายองค์กรต้องปรับตัว และให้ความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจมากขึ้น เพื่อให้พร้อมกับการแข่งขัน และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันให้ประเทศก้าวไปสู่เศรษฐกิจใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0

บริษัท พอร์ทัลเน็ท ระบุว่า การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล จึงจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเสริมสมรรถนะองค์กร เพื่อความอยู่รอด และสร้างความสามารถแข่งขัน ซึ่งระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เป็นระบบที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ โดยการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน อาทิ ระบบบัญชี, ระบบการเงิน, ระบบทรัพยากรบุคคล, ระบบการผลิต และระบบการกระจายสินค้า ทำให้ทราบแหล่งที่มาของข้อมูลได้ชัดเจน เชื่อมโยงข้อมูลไปยังฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ ทำให้การทำงานเป็นระบบ มีความโปร่งใสตรวจสอบการทำงานได้ในทุกขั้นตอน ทดแทนงาน Manual ในการทำงานแบบเดิมที่ตรวจสอบข้อมูลได้ยาก และก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ทำให้สามารถบริหารองค์กรโดยรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การที่จะนำระบบ ERP มาใช้กับองค์กร ประเด็นหลักอยู่ที่ความคาดหวัง และพิจารณาว่า สิ่งที่เลือกนั้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำ ERP มาใช้ตามที่วางแนวคิดไว้หรือไม่ เพราะในประเทศไทยมีหลายบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning/ERP) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ SAP อย่างครบวงจร เพื่อรองรับ Digital Transformation โดยให้บริการด้านการออกแบบระบบธุรกิจและพัฒนาระบบ SAP ERP อย่างบูรณาการให้พร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Big Data, IoT, Mobility, Analytic, Predictive และ Cloud Solution เป็นต้น

พอร์ทัลเน็ท ได้ดำเนินการบริหารงานและพัฒนาโปรแกรมภายใต้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน CMMI Level 3 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พอร์ทัลเน็ท ได้จัดส่งบริการ และโปรแกรมต่างๆ ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน Partner Center of Expertise จากบริษัท SAP ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงการทำงานที่ได้มาตรฐานบนระบบ SAP

นอกจากนี้ พอร์ทัลเน็ท เห็นถึงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความสามารถทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถส่งมอบบริการให้ลูกค้าอย่างมืออาชีพ โดยพอร์ทัลเน็ท ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในสถาบันที่ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่อง จนทำให้บุคลากรในบริษัทพอร์ทัลเน็ท ได้รับ Certificate เป็นจำนวนมาก อาทิ PMP หรือ Project Management Professional ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของการบริหารงานโครงการบนระบบ SAP

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บริษัท พอร์ทัลเน็ท ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, และการประปานครหลวง เป็นต้น ในการออกแบบ พัฒนาระบบ และสนับสนุนการใช้งานระบบ SAP ERP อย่างต่อเนื่อง

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...