xs
xsm
sm
md
lg

ศาลยุติธรรมจับมือกรมปกครอง สคบ.ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางเลือก แก้หนี้สินประชาชนยุคโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมสนง.ศาลยุติธรรม ร่วมมือกรมการปกครอง-สคบ. ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางเลือก แก้ปัญหาหนี้สินประชาชน ยุคการบริโภควิถีใหม่ช่วงโควิด-19 ระบาด

วันนี้ (22 ก.พ.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญา ชั้น 12 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายปกครองท้องที่ และนายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางเลือก ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม กรมการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า สํานักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรม มีภารกิจส่งเสริมงานตุลาการและงานวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยภารกิจด้านการระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรม นอกจากการพิจารณาพิพากษาคดีแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรมยังมีบริการระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับประชาชนด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนการฟ้องคดีและระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งกรมการปกครอง และ สคบ.ต่างก็เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและหน้าที่ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยหรืออนุญาโตตุลาการ เช่นเดียวกับสำนักงานศาลยุติธรรม อีกทั้งตอนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตการบริโภคและการใช้จ่าย ตลอดจนความสามารถในการชำระหนี้ของภาคประชาชน

ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดการบริโภควิถีใหม่ที่มีการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการบริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาครัฐต้องให้ความรู้ภาคเอกชนและประชาชนทั้งด้านกฎหมายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องทั้ง 3 หน่วยงาน จึงได้ร่วมมือกันสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท การส่งต่อกรณีพิพาทระหว่างกันตามความเหมาะสม ความร่วมมือทางวิชาการในการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทของศาล การพัฒนาบุคลากรโดยร่วมกันพัฒนาศักยภาพอนุญาโตตุลาการ และผู้ประนีประนอมหรือผู้ไกล่เกลี่ยของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนร่วมกันส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการประชาชนรู้จัก

“จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทได้โดยสะดวก และมีความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์การระงับข้อพิพาท และเป็นการแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินของประชาชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการบริโภควิถีใหม่อีกด้วย”

รองอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่า ในส่วนของกรมการปกครองเราเป็นหน่วยงานในระดับภูมิภาค มีกลไกตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ถือเป็นหน่วยงานทางปกครองที่เล็กที่สุด ทำงานอยู่โดยผ่านกลไกปกครองท้องที่ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกระบวนการทำงานของหมู่บ้านซึ่งเป็นมวลชนฐานรากที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้าน เพราะฉะนั้น ภารกิจของกรมการปกครองจะต้องตอบสนองต่อความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนให้สำเร็จลุล่วง และทำให้มีความทุกข์น้อยลง มีความสุขมากขึ้น กลไกอย่างหนึ่งที่กรมการปกครองรับผิดชอบมาโดยตลอด คือ การทำงานผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาให้ประชาชน สำหรับกระบวนงานไกล่เกลี่ยที่เราได้มีความร่วมมือกันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นเรื่องยุติธรรมทางเลือก และสิ่งที่เราพบได้บ่อยๆ คือ ในชุมชนหรือหมู่บ้าน หากมีกรณีการฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีเกิดขึ้นกันแล้วก็มักจะมีความขัดแย้งที่ไม่สามารถยุติได้ บางครั้งความขัดแย้งนี้จะขยายผลไปถึงครอบครัว ลูกหลาน เครือญาติ และภรรยา แบ่งแยกความขัดแย้งไปถึงครึ่งหมู่บ้าน ดังนั้น กระบวนการไกล่เกลี่ยที่ผ่านกลไกต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หรือกลไกที่มาสู่การไกล่เกลี่ยทางเลือกระดับศาลยุติธรรมก็จะทำให้เกิดความเข้าใจกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ในที่สุด ซึ่งความร่วมมือกับศาลยุติธรรม และ สนง.คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะทำให้ความขัดแย้งได้ข้อยุติ จบสิ้นลงอย่างแท้จริงและนำความสุขกลับคืนสู่หมู่บ้าน

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า รายละเอียดโครงการนี้ได้มีการประสานงานกันก่อนล่วงหน้าแล้ว เรื่องข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ที่ทาง สคบ.เองเห็นว่าเป็นประโยชน์กรณีผู้บริโภคหรือประชาชนที่มาร้องเรียนต่อ สคบ.ซึ่งมีทั้งผิดและถูก ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทบ้างครั้งก็ไม่ได้ก็ยุติ ตอนนี้ สคบ.เราได้กระจายอำนาจลงไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นด้วย เพราะฉะนั้น ช่องทางนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วกรณีที่ไกล่เกลี่ยไม่จบ หรือไม่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการนี้ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานนี้ก็จะเป็นประโยชน์เช่นกัน ซึ่งทางสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดูแล้วมีข้อดีหลายเรื่องในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเลือก และจะขับเคลื่อนตามข้อตกลงความร่วมมือต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...