xs
xsm
sm
md
lg

จัดพิธีบวงสรวง“104 ปี วันสถาปนากรมราชทัณฑ์”

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR online - อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 104 ปี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6

วันนี้ (11 ต.ค.) ณ กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2562 ครบรอบ 104 ปี

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวว่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกาศจัดตั้งกรมราชทัณฑ์ขึ้น และได้กำหนดให้วันที่ 13 ต.ค. ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ซึ่งในปีประจำปี 2562 นี้ ครบรอบ 104 ปี และได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งในปีนี้ถือเป็นปีมหามงคล กรมราชทัณฑ์ ได้น้อมรับพระราชโองการ “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขัง ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจำนวนมาก ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม

"ทั้งนี้ ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ จึงทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือ ทั้งทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม แก่กรมราชทัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง"

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ได้มีผลงานที่ประสบผลสำเร็จด้วยดี อาทิ รางวัลบุคคลต้นแบบรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่, รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards), รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินภาครัฐ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และอีกหลายรางวัลที่ล้วนเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่ได้มุ่งมั่นและตรากตรำปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ทั้งนี้ภายในงานวันสถาปนาดังกล่าว ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย 3 ส 7 ก และ นโยบาย 4S พร้อมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัย และสินค้าผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์จำนวนมาก กรมราชทัณฑ์ จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์มาด้วยดี ซึ่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะสามารถทำให้ภารกิจ การคืนคนดีสู่สังคมประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 104 ปี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6

วันนี้ (11 ต.ค.) ณ กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2562 ครบรอบ 104 ปี

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวว่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกาศจัดตั้งกรมราชทัณฑ์ขึ้น และได้กำหนดให้วันที่ 13 ต.ค. ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ซึ่งในปีประจำปี 2562 นี้ ครบรอบ 104 ปี และได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งในปีนี้ถือเป็นปีมหามงคล กรมราชทัณฑ์ ได้น้อมรับพระราชโองการ “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขัง ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจำนวนมาก ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม

"ทั้งนี้ ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ จึงทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือ ทั้งทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม แก่กรมราชทัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง"

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ได้มีผลงานที่ประสบผลสำเร็จด้วยดี อาทิ รางวัลบุคคลต้นแบบรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่, รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards), รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินภาครัฐ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และอีกหลายรางวัลที่ล้วนเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่ได้มุ่งมั่นและตรากตรำปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ทั้งนี้ภายในงานวันสถาปนาดังกล่าว ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย 3 ส 7 ก และ นโยบาย 4S พร้อมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัย และสินค้าผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์จำนวนมาก กรมราชทัณฑ์ จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์มาด้วยดี ซึ่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะสามารถทำให้ภารกิจ การคืนคนดีสู่สังคมประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง
กำลังโหลดความคิดเห็น...