xs
xsm
sm
md
lg

"ราชทัณฑ์จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา ”อุทิศถวายแด่ในหลวงร.9 ในวาระวันสวรรคต 13 ต.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR online - อธ.กรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธี“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เพื่ออุทิศถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวาระวันสวรรคต 13 ตุลาคม เวียนมาบรรจบ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

วันนี้ (8 ต.ค.) ณ กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์และประธานในพิธี กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จัดโครงการ "ราชทัณฑ์จิตอาสาพัฒนาทำความดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรี สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 7 และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ รวมถึงบุคลากรกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวนกว่า 500 คน ออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดบางแพรกใต้ ถนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี และอาคารกรมราชทัณฑ์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาด ดูแลรักษาพุทธสถานอันเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการทำบุญที่วัดเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวาระวันสวรรคต 13 ตุลาคม เวียนมาบรรจบ

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวอีกว่า กรมราชทัณฑ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยในเรือนจำ มีความประพฤติดีและต้องโทษมาระยะหนึ่งให้สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักโทษได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง สร้างการยอมรับและการให้อภัยจากสังคมเมื่อพ้นโทษแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกต่อไป

กำลังโหลดความคิดเห็น...