xs
xsm
sm
md
lg

เปิดคำร้องให้ผู้เสียหาย ขอคุ้มครองสิทธิคดีกาแฟแคชแบ็คโกง จนถึง 15 ต.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR online - ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดี บริษัท กาแฟแคชแบ็ค จำกัด กับพวกที่ถูกสั่งยึดและอายัดทรัพย์ จนถึง 15 ต.ค.นี้

วันนี้ (17 ก.ย.) พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 10 ก.ย.62 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย บริษัท กาแฟแคชแบ็ค จำกัด กับพวก จำนวน 40 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นั้น สำนักงาน ปปง. ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าว โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย สามารถยื่นคำร้องฯ พร้อมแนบหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย เช่น สำเนาหลักฐานการแจ้งความ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าตนเป็นผู้ได้รับความเสียหายทางช่องทางดังนี้ 1.ยื่นด้วยตนเอง ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และ 2.ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยลงเว็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีรายบริษัท กาแฟแคชแบ็ค จำกัด กับพวก”)

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวอีกว่า กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแบบคำร้องแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด ทั้งนี้ ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ต.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ อยู่ต่างประเทศ, เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง, เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก, เหตุอันควรในกรณีอื่นๆ (ถ้ามี)

"ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะยื่นคำร้อง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง.www.amlo.go.th หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710"


กำลังโหลดความคิดเห็น...