xs
xsm
sm
md
lg

แถลงผลโครงการผู้เข้าสู่การบำบัดยาฯ 3 เดือน เกือบ 2 แสนราย ลดลงได้กว่าครึ่ง

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR online - ป.ป.ส.ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาผู้เสพ พบข้อมูลผู้เข้าสู่กระบวนการบำบัด 191,326 ราย หยุดเสพหลังบำบัด 3 เดือน ลดลงกว่าร้อยละ 50 เป้าหมายคืนคนดีสู่สังคม

วันนี้ (12 ก.ย.) นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4/2562 พร้อมด้วยหน่วยงานภาคี อาทิ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสุขภาพจิต กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักอนามัย กทม. เข้าร่วมประชุม เพื่อเร่งรัดและขับเคลื่อนงานด้านการบำบัดรักษาในช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พร้อมแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาในปี 2563 โดยมีสาระสำคัญในการประชุม คือ การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาตามแผนบูรณาการประจำปี และแผนปฏิบัติการในช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ รวมถึงแนวทางสำคัญที่จะนำมาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในปี 2563 อย่างต่อเนื่องต่อไป

นายวีรวัฒน์ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในช่วงระยะที่ผ่านมามีการนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา 191,326 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.25 ของประมาณการเป้าหมาย และ จำนวนผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายการบำบัด 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 50.37 และ จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี ร้อยละ 25.30

นายวีรวัฒน์ กล่าวอีกว่า ส่วนแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดต่อเนื่องในปี 2563 มีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ แนวทางการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยให้โอกาสผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีมาตรฐาน สามารถใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานในชุมชน และกลับสู่สังคมได้ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด เพื่อร่วมกันลดจำนวนผู้ที่มีภาวะทางจิตจากการใช้ยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง สู่เป้าหมายการส่งกลับคืนเป็นพลเมืองในสังคม ตลอดจนแนวทางการขยายศักยภาพของศูนย์ฟื้นฟูฯ เพื่อรองรับผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดแบบควบคุมตัว

"ผลจากการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาโดยการนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูได้รับโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติ สามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนและปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และเพื่อป้องกันการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้เข้ารับการบำบัดรักษา ครอบครัว และสังคมแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ไม่คิดกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก" นายวีรวัฒน์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...