xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กตู่” เซ็นตั้ง 13 อรหันต์พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ-สอบสวนคดีอาญา

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR online - นายกฯ ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณาการร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ-สอบสวนคดีอาญา จำนวน 13 คน 13 อรหันต์โดย"มีชัย ฤชุพันธุ์" เป็นประธาน

วันนี้(1 ก.ย.)ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... โดยมีใจความ ว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีการับร่างพ.ร.บ.ตำรวจ ฯ และร่างพ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญาฯ รวม 2 ฉบับ ที่คณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา 11 (6) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อยุติและเร่งเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)

ประกอบกับครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2562 ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีการับไปพิจารณาร่างกฏหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจต่อไป โดยให้เสนอนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการกฤษฏีกาและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อตรวจพิจารณาร่างกฏหมายดังกล่าวต่อไปนั้น เพื่อให้การพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ...

ในคำสั่งดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายอัชพร จารุจินดา นายสมชาย พงษธา คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ นายธานิศ เกศวพิทักษ์ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ นายประพันธ์ นัยโกวิท นายอุดม รัฐอมฤต นายวรรณชัย บุญบำรุง พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน นายศุภชัย ยาวะ ประภาษ และพล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม

มีรายงานด้วยว่าในคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดหน้าที่และอำนาจให้คณะกรรมการ ดังนี้ 1.ตรวจพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจฯ และร่างพ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญาฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ 2.เชิญเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ.


กำลังโหลดความคิดเห็น...