xs
xsm
sm
md
lg

"ราชทัณฑ์" ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ต้องขัง ลดความเหลื่อล้ำ

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR online -"ราชทัณฑ์" จับมือ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ลงนามบันทึกข้อตกลง ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ต้องขัง ลดความเหลื่อล้ำ คืนคนดีมีค่าสู่สังคม

วันนี้ (1 ก.ค.) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้ต้องขัง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยมี นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ให้เกียรติร่วมลงนามในครั้งนี้

พ.ต.อ.ณรัชต์ เผยอีกว่า ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการตกลงประสานความร่วมมือว่าด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย เกมเพื่อการศึกษาให้กับเรือนจำทัณฑสถานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยสื่อดังกล่าว และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายในการเสริมทักษะทางปัญญาตามแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพิ่มโอกาสให้บุคคลได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

"ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ มีผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมดูแลภายในเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศ 143 แห่ง มีจำนวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น 364,725 คน ผู้ต้องขังเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัยต่างๆ ในส่วนของการศึกษา มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และการฝึกวิชาชีพระยะสั้น รวมจำนวนกว่า 65,000 คน ซึ่งการจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพได้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนห้องสมุดที่ได้มาตรฐานวัสดุอุปกรณ์สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนให้แก่ผู้ต้องขัง"

พ.ต.อ.ณรัชต์ เผยต่อว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยให้แก่ผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง เพื่อให้สามารถนำไปประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษได้ ตลอดจนลดการกระทำผิดซ้ำและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำเพื่อช่วยเหลือหางานให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษและเป็นไปตามภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์และนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมในการคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคมได้อย่างแท้จริงกำลังโหลดความคิดเห็น...