xs
xsm
sm
md
lg

"กรมคุมประพฤติ" ยุคไทยแลนด์ 4.0 นำนวัตกรรมดิจิทัล มาปรับใช้กับผู้กระทำผิด

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR online -"คุมประพฤติ" จัดสัมมนา“มิติใหม่งานคุมประพฤติ นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด” หวังช่วยคืนคนดีกลับสู่สังคม ยุคไทยแลนด์ 4.0

วันนี้ (30 พ.ค.) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง“มิติใหม่งานคุมประพฤติ นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด” พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง“การใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด” โดยมี นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม รวมทั้ง ภายในงานยังมีการอภิปรายเรื่อง “นวัตกรรมดิจิทัลกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรม” และ “นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนในต่างประเทศ” จากวิทยากรต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสิงคโปร์

นายวิทยา กล่าวว่า รัฐบาลได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและลดการกระทำผิดซ้ำจะต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม ตลอดจนพิจารณาแนวโน้มเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงประยุกต์เข้ากับสิ่งที่ดำเนินการอยู่ เพื่อให้เกิดความเท่าทันและตอบสนองความท้าทายจากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นายวิทยา กล่าวอีกว่า กระทรวงยุติธรรมจึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในด้านต่างๆ อาทิ การนำเทคโนโลยี Big Data มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด การใช้เทคโนโลยีในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในร่างกาย การใช้แอพพลิเคชั่นโมบาย (Application Mobile) เพื่อให้บริการประชาชน และการศึกษาเทคโนโลยี Block Chain มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและให้บริการประชาชน เป็นต้น

ด้าน นายประสาร เผยว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งได้ดำเนินการปรับกระบวนการทำงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยนำแนวคิดในการทำงาน แบบ “Smart Probation” มาใช้ เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ทำงานอย่างมีมาตรฐานเปิดกว้างและเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับพื้นที่และระดับสากล ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด การพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล เป็นต้น ตลอดจนการแสวงหาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมคนดีกลับสู่สังคม

"การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กรมคุมประพฤติจัดขึ้นในโอกาสครบรอบงานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายและการปฏิบัติให้มีความก้าวหน้า บรรลุเป้าหมายการเป็นหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากการกระทำผิดซ้ำ" อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...