xs
xsm
sm
md
lg

ดีเอสไอ จับมือ ก.ล.ต.บูรณาการ ป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR online -ดีเอสไอ จับมือ ก.ล.ต. ร่วมป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมาย


วันนี้ (21 พ.ค.) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีดีเอสไอ และ พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีดีเอสไอ ให้การต้อนรับ น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในโอกาสเข้าพบเพื่อประชุมหารือการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

พ.ต.อ.ไพสิฐ เปิดเผยว่า ข้อสรุปจากการประชุม มีจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1.การแก้ไขปรับปรุงบันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ซึ่งได้ทำร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยที่ปัจจุบัน กฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายของดีเอสไอมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.การเชิญผู้แทนดีเอสไอเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านตรวจสอบและคดี ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและกลั่นกรองคดีเบื้องต้นของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้การตรวจสอบด้านคดีเป็นไปด้วยความรัดกุมรอบคอบ และเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

พ.ต.อ.ไพสิฐ เผยอีกว่า 3.การจัดหลักสูตรอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ โดยดีเอสไอจะส่งวิทยากรเข้าบรรยายให้ความรู้ในหลักสูตรที่ดีเอสไอเชี่ยวชาญ อาทิ หลักสูตรเกี่ยวกับเทคนิคการสืบสวนสอบสวน การรวบรวมและเก็บพยานหลักฐาน การเข้าตรวจค้น การต่อสู้ป้องกันตัว รวมถึง หลักสูตรด้านการข่าว เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. จะส่งวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องที่สำนักงาน ก.ล.ต. เชี่ยวชาญเช่นเดียวกัน รวมทั้งกำหนดให้มีการอบรมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

"4.การเน้นการปฏิบัติงานในเชิงรุก โดยเมื่อมีกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. จะขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ดีเอสไอเข้าร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสนับสนุนข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ดีเอสไอ เห็นร่วมกันว่าความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อสังคมและประชาชนจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสองหน่วยงานต้องบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป" พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...