xs
xsm
sm
md
lg

มติผู้พิพากษา เลือก “วรสิทธิ์-ผาณิต” เป็น ก.ต.คนนอก มีวาระละ 2 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online - ผู้พิพากษาในปัจจุบัน 4,771 คน เลือก “วรสิทธิ์-ผาณิต” เป็น ก.ต.คนนอก ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการใหม่มีวาระละ 2 ปี และติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ

วันนี้ (27 ก.พ.) ที่ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคารศาลอาญา สำนักงานศาลยุติธรรมได้ตรวจนับคะแนนเลือก คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก) จำนวน 2 คน โดยภายหลังมีการนับคะเเนน ผลการเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่ได้คะเเนนสูงสุด ได้แก่

1. นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช อายุ 74 ปี อดีต ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อายุ 74 ปี ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในปัจจุบัน

สำหรับการเลือกกรรมการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) (ที่แก้ไขใหม่) จำนวน 2 คน ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 จนถึงปิดรับสมัครวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยมีผู้มีสิทธิรับเลือกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเเละหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือกโดยเรียงรายชื่อตามลำดับที่สมัคร 17 ราย ซึ่งตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) (ที่เเก้ไขใหม่) บัญญัติให้มี ก.ต.(บุคคลภายนอก) จำนวน 2 คน ซึ่งข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาลเว้นเเต่ผู้ช่วยผู้พิพากษา ที่ในปัจจุบันมีอยู่ 4,771 คน จะเป็นผู้ลงคะเเนนเลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยจากเดิมนั้นจะให้วุฒิสภา หรือ สนช.ในปัจจุบัน เป็นผู้มีอำนาจคัดเลือก แต่กฎหมายใหม่ให้มีการเลือกจากผู้พิพากษาทั่วประเทศ

สำหรับ ก.ต.นั้นเป็นองค์กรทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม มีมีหน้าที่ในการพิจารณาเเต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น มีอำนาจให้คุณให้โทษ ผู้พิพากษาที่กระทำความผิดรวมถึงคุ้มครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี โดย ก.ต. ทั้งคณะมีทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ก.ต.โดยตำแหน่ง มี ก.ต.ชั้นศาลฎีกา 6 คน ชั้นศาลอุทธรณ์ 4 คน และศาลชั้นต้น 2 คน และ ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกอีก 2 คน ที่มีกำหนดอยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี และติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ

สำหรับนายวรสิทธิ์ จบการศึกษานิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และจังหวัดกาฬสินธุ์, ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และเคยเป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกมาเเล้ว 1 สมัย

ส่วนนางผาณิต จบการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมดี, สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ -รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เคยดำรงตำเเหน่งสำคัญ เช่น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, เลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก,ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ประธานสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย, กรรมการบริหารระดับภูมิภาคเอเชียของสถาบันตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติกำลังโหลดความคิดเห็น...