xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส.แจงโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์รุ่นแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR online - ป.ป.ส. จับมือหน่วยงานภาคี ชี้แจงเป้าหมายการดำเนินการโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์รุ่นแรก

วันนี้ (30 พ.ย.) เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการขับเคลื่อนงาน สามารถนำความรู้และแนวความคิดไปพัฒนาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1, 2, 7 และ ป.ป.ส.กทม. รวมทั้งสิ้น 400 คน

สำนักงาน ป.ป.ส. ในนามกระทรวงยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จำนวน 4 รุ่น ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 881 แห่ง และหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุน และดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในกรอบของงานยุติธรรมอย่างใกล้ชิด

ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการป้องกันตนเองจากภัยสังคม 2. ด้านการสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง 3. ด้านการรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด และ 4. ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างเสริมการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อาทิ การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม การป้องกันการกระทำผิด และการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีความพร้อมในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเสริมสร้างสังคมเคารพกฎหมาย

ด้าน นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เป็นความร่วมมือในเชิงนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ กรุงเทพมหานคร ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน นับเป็นจุดเริ่มของการบูรณาการความร่วมมือระดับนโยบายระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และกระทรวงยุติธรรม ซึ่งภายหลังจากการประชุมชี้แจงฯ ในครั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

สำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดจัดประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจในกรอบการขับเคลื่อนงาน พัฒนาความรู้และแนวความคิดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 7-8 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมแคนเทอรีโคราช จ.นครราชสีมา, พื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 14-15 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ และ พื้นที่ภาคใต้ ในวันที่ 21-22 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา

กำลังโหลดความคิดเห็น...