xs
sm
md
lg

นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ

เผยแพร่:

นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ

เกิดวันที่ 15 สิงหาคม 2489 เป็นบุตร นายจารุบุตร - นางอรนุช เรืองสุวรรณ (อดีตประธานรัฐสภา)
ศาสนา พุทธ
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอำนวยศิลป์
ระดับอุดมศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาอบรม
หลักสูตร นักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2521
หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 19 พ.ศ. 2527
หลักสูตร วปอ. รุ่น 41 (วปรอ. 4111) พ.ศ. 2541

ประวัติการทำงาน
ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 11 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 10 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538
นายอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
นายอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
นายอำเภอป้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ละหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการเขตบางเขน พ.ศ. 2529 - 2534
รองผู้อำนวยการสำนักรักษาความสะอาด พ.ศ. 2534 - 2536
ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2536 - 2538
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน (นักบริหาร 10) พ.ศ. 2538 - 2540
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นักบริหาร 10) พ.ศ. 2540 - 2543
รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นักบริหาร 10) พ.ศ. 2543 - 2545
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นักบริหาร 10) พ.ศ. 2545 - 2546

ประสบการณ์
เริ่มรับราชการครั้งแรกที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และเคยดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ จ่าจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายในกรมการปกครอง
เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานและตำแหน่งที่ตั้งใหม่มาแล้ว 3 ตำแหน่ง คือ
นายอำเภอเสิงสาง คนแรก เมื่อ พ.ศ.2522
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนแรก เมื่อ พ.ศ.2528
ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร คนแรก เมื่อ พ.ศ.2536
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ขสมก.)
ประธานกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ประธานคณะกรรมการประกันสังคม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
กรรมการสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อดีตกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อดีตกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นเวลา 3 ปี
ที่ปรึกษาประจำคณะทำงาน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร
อดีตอุปนายกสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม
อดีตคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร
อดีตกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วิทยาลัยครูพระนคร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 (ภ.ป.ร. 5) 25 พ.ค. พ.ศ. 2521
เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 (ภ.ป.ร. 4) 25 พ.ค. พ.ศ. 2538
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 5 ธ.ค. พ.ศ. 2534
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 5 ธ.ค. พ.ศ. 2537
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 5 ธ.ค. พ.ศ. 2540
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 5 ธ.ค. พ.ศ. 2545

ผลงาน
-นำเครื่องมือทางการบริหารสัมยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน ในฐานะกระทรวงท้าทาย ซึ่งปรากฎผลการประเมินของ TRIS กระทรวงแรงงานมีผลงานเป็นที่พึงพอใจโดยได้คะแนนถึง 4.7 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดี
-ดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ (พม่า ลาวและกัมพูชา)โดยการจดทะเบียนและผ่อนผันให้ทำงานได้ในงานบางประเภท ซึ่งมีคนต่างด้าวมาจด ทะเบียน จำนวน 1,284,920 คน และรับจดทะเบียนนายจ้างเพื่อทราบจำนวนความ ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่แท้จริง มีนายจ้างจดทะเบียนทั้งสิ้น 246,553 ราย แจ้ง ความต้องการจ้างคนต่างด้าว 1,591,222 คน ซึ่งแต่เดิมมีเฉพาะการจดทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวเท่านั้น ซึ่งมีผู้มาจดทะเบียนเพียงจำนวน 288,760 คน เท่านั้น
-เตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาให้ตระหนักในคุณค่าของการทำงานและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการทำงานนอกเวลาเรียนและช่วงปิดภาคเรียน
-เพิ่มสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมให้แก่แรงงาน สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายระยะ สุดท้าย ผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี และโรคเรื้อรังต่างๆ
-บริหารงานด้วยความรวดเร็วและให้ความสำคัญกับประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก ไม่ยึดติดในรูปแบบที่เป็นทางการ สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่วิกฤติไปได้ อาทิสถานการณ์ไข้หวัดนกและภัยธรรมชาติจากธรณีพิบัติ
-ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ติดต่อกันสองปี จำนวน 3 ครั้ง นอกจากนี้ ยังได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ปีเว้นปีตั้งแต่เริ่มรับราชการในตำแหน่ง ระดับ 3 จนถึงตำแหน่งระดับ 9 รวม 21 ปี ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม 35 ขั้น (ได้ 2 ขั้น รวม 11 ครั้ง ยกเว้น พ.ศ. 2521 - 2522 ซึ่งมีการเลื่อนปรับระดับ จากระดับ 5 เป็นระดับ 6 โดยเลื่อนขั้นเงินเดือน 5 ขั้น และ พ.ศ. 2528 ซึ่งเป็นข้าราชการ สังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แต่มาช่วยราชการในตำแหน่งเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
-นายอำเภอดีเด่นเป็นพิเศษ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
-นายอำเภอดีเด่น อันดับสอง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
-ประธานกรรมการสุขาภิบาลดีเด่นระดับประเทศ ที่สุขาภิบาลดอนเจดีย์
-หมู่บ้านพัฒนาดีเด่นระดับชาติ อ.ดอนเจดีย์ และ อ.เสิงสาง
-ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชา อาสาสมัคร (อส.) ดีเด่น พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2527
-ได้รับรางวัล ผู้บริหารกิจการลูกเสือชาวบ้านดีเด่น เขตบางเขน พ.ศ. 2530 - 2531
-ในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการครั้งแรกที่สำนักงาน ก.พ. สอบได้เป็นลำดับที่ 1 ตำแหน่งประจำแผนก กองทะเบียนประวัติ สำนักงาน ก.พ.
-ในการสอบเลื่อนระดับ ซี 5 ของกรมการปกครอง สอบได้เป็นลำดับที่ 5 จากผู้สอบจำนวนกว่า 1,000 คน
-ในการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายอำเภอ สอบได้เป็นลำดับที่ 10 จากผู้เข้าสอบจำนวน 700 คน
-ในการสอบคัดเลือกขึ้นดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย สอบได้เป็นลำดับที่ 14 จากผู้สอบจำนวน 700 คน
-เป็นผู้รับผิดชอบการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2537, พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2543 ดำเนินการเรียบร้อยด้วยดี
-เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพระราชพิธีถวายช้างสำคัญสามเชือก จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2521 จนได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ 5 (ภ.ป.ร. 5)
-ผู้ประสานงานด้านการแก้ไขป้องกันน้ำท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2538 จนได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 (ภ.ป.ร. 4)
-เมื่อเป็นผู้อำนวยการสำนักการศึกษาได้ปรับปรุงการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าทันสมัย โดยเป็นแกนนำจัดการศึกษาแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
กำลังโหลดความคิดเห็น...