xs
xsm
sm
md
lg

เสร็จอีกสาย! ถนน 4 เลน “กาฬสินธุ์-บ.นาไคร้” เชื่อมระเบียง ศก.“ออก-ตก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมทางหลวงก่อสร้างถนน 4 เลน สายกาฬสินธุ์-บ.นาไคร้เสร็จแล้ว ระยะทาง 35.71 กม. เปิดเส้นทางใหม่ ย่นระยะทางกว่า 20 กม. รองรับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ทล.ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 แล้วเสร็จ ตามแนวโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ซึ่งทางหลวงสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) ดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 ระหว่าง กม.670-705 ระยะทางยาวประมาณ 35.71 กิโลเมตร

ซึ่งแนวเส้นทางจะอยู่นอกตัวเมือง บริเวณตอนใต้ตัวเมืองกาฬสินธุ์ โดยเส้นทางจะเลี่ยงเมืองมาทางด้านตะวันออก ผ่าน อ.เมือง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์, อ.โพธิ์ชัย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

โดยเป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รวมงานก่อสร้างสะพาน กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.2 เมตร คันทางกว้างรวม 11 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้านเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง กว้าง 9 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 1,446,966,000 บาท


เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางแนวใหม่จะช่วยย่นระยะทางจากเดิมได้ไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
กำลังโหลดความคิดเห็น...