xs
xsm
sm
md
lg

“สุริยะ” โชว์ผลงานประกาศ มอก.รวด 244 เรื่องรับอุตฯ เป้าหมาย-คุ้มครองผู้บริโภค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“สุริยะ” ลงนามประกาศมาตรฐาน มอก.แล้ว 244 เรื่อง หลังมอบนโยบายให้ สมอ.เร่งรัดกำหนดมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งเป้าปี 2563 กำหนดมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและนโยบายรัฐบาลกว่า 300 เรื่อง

นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สมอ.ได้เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงนามประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้วจำนวน 244 เรื่อง ซึ่งเป็นมาตรฐานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ได้แก่ มาตรฐานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร และมาตรฐานสำหรับส่งเสริมผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้นำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเร่งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า

“การดำเนินงานด้านการกำหนดมาตรฐานของ สมอ.มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภคที่ต้องได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาควบคู่ เพื่อให้การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศสามารถแข่งขันทางการค้าได้อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน” โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว
โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม
นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวเสริมว่า ได้เร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานให้ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับแนวทางสากล เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก โดยมุ่งเป้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น มาตรฐานรถจักรยานไฟฟ้า ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ มาตรฐานสำหรับผลไม้กระป๋อง มาตรฐานเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลในกลุ่มพลาสติกชีวภาพ เช่น ฟิล์มพลาสติกคลุมดินแตกสลายตัวได้ทางชีวภาพสำหรับงานเกษตรกรรม ถุงพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ ถุงพลาสติกแตกสลายตัวได้ทางชีวภาพสำหรับเพาะชำกล้าไม้ ไม้สังเคราะห์จากพลาสติกผสมชีวมวล มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของประชาชน เช่น มาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ประเภทชิงช้าและกระดานลื่น มาตรฐานด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับแผนการกำหนดมาตรฐานในปี 2563 สมอ.ได้ตั้งเป้าหมายกำหนดมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และนโยบายรัฐบาลกว่า 300 เรื่อง
กำลังโหลดความคิดเห็น...