xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียว “อธิบดี ทช.-สนข.” คนใหม่-“ศักดิ์สยาม” มั่นใจฝีมือ พร้อมเร่งตั้งบอร์ด 4 รสก.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 ต.ค.ได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี ทช. ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ และนายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สนข. ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ทั้ง 2 คนได้รับการสรรหาตามขั้นตอนและมีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้บริหารระดับรองของหน่วยงานอยู่แล้ว ไม่ได้แต่งตั้งข้ามหน่วยงานแต่อย่างใด

ปัจจุบันตำแหน่งอธิบดี ทช.มีการรักษาการโดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และนายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการ ผอ.สนข. ดังนั้น เมื่อ ครม.มีมติแต่งตั้ง นายปฐม เฉลยวาเรศ และนายชยธรรม์ พรหมศร แล้ว ในระหว่างรอโปรดเกล้าฯ จะมีการอออกคำสั่งให้ทั้ง 2 คนให้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ส่วนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) และกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ที่ยังว่างอยู่นั้น อยู่ในขั้นตอนการคัดสรรตามกฎหมาย

สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการ (บอร์ด) รัฐวิสาหกิจของกระทรวงคมนาคมนั้น นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ได้เสนอรายชื่อไปที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ทั้ง 4 หน่วยงาน ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.), การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.), การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ซึ่งได้กำชับในการปฏิบัติตามมติ ครม.ใหม่ ที่กำหนดในเรื่องให้มีผู้แทนจากภาคเอกชนมาเป็นผู้แทนบอร์ดด้วย โดยจะต้องมีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน บัญชี เทคโนโลยี และด้านกฎหมาย และจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อที่กระทรวงการคลังด้วย ซึ่งการแต่งตั้งบอร์ดจะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เช่น บอร์ด ร.ฟ.ท. มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย ประธานบอร์ด 1 คน กรรมการ ไม่เกิน 6 คน และผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท. เป็นเลขาฯ บอร์ดโดยตำแหน่ง โดยในจำนวน 8 คนนั้นจะต้องเป็นเอกชนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นต้น

นอกจากนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยังแจ้งต่อที่ประชุม ครม.ในเรื่องการลงมติ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ว่า ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 รัฐมนตรีที่มีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ด้วยนั้น สามารถยกมือลงมติได้เพราะถือว่าเป็นเรื่องของส่วนรวม


กำลังโหลดความคิดเห็น...