xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันวิทยสิริเมธีร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ ศ.ดร.แคทธาริน่า แลนด์เฟสเตอร์ (Prof. Dr. Katharina Landfester) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมักซ์พลังค์ สำหรับพอลิเมอร์ (Max Planck Institute for Polymer Research : MPI-P) ประเทศเยอรมนี ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดตั้ง "Partner Laboratory" ห้องปฏิบัติการงานวิจัยที่สถาบันวิทยสิริเมธี อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยร่วมกัน โดยเฉพาะงานวิจัยด้านวัสดุขั้นสูงและวิทยาศาสตร์พลังงาน (Advanced Materials and Energy Sciences) นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ของสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ภายใต้ชื่องาน “The MSE-Max Planck Symposium” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักวิจัยได้ศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยร่วมกันกับสถาบันชั้นเลิศในระดับสากล ตลอดจนสร้างเครือข่าย และความร่วมมือเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง ขับเคลื่อนประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...