xs
xsm
sm
md
lg

ชาวน้ำพองพร้อมใจร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน จ.ขอนแก่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด และ กฟผ. ขอขอบคุณชาวขอนแก่นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน จำนวน 1,017 คน และร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จำนวน 26 คน แสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินโครงการฯ โดยจะนำความคิดเห็นรวมถึงข้อห่วงกังวลต่างๆ ของประชาชนมากำหนดขอบเขตในการศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

วันนี้ (29 กันยายน 2562) นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการฯ เช่น หน่วยงานราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สถานศึกษา ผู้นำศาสนา องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 1,017 คน และมีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจาจำนวน 26 คน

นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โรงไฟฟ้าน้ำพองอยู่คู่กับจังหวัดขอนแก่นมากว่า 30 ปี ถือเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีส่วนช่วยพัฒนาภาคธุรกิจ ด้านบริการ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น ฉะนั้น ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องจำเป็น เมื่อโรงไฟฟ้าน้ำพองปัจจุบันจะต้องถูกปลดออกจากระบบเนื่องจากหมดอายุการใช้งาน ส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขาดหายไป ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนขึ้น โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ในวันนี้ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการฯ ครอบคลุม 2 อำเภอ คือ อำเภอน้ำพอง จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลม่วงหวาน ตำบลกุดน้ำใส ตำบลสะอาด ตำบลน้ำพอง และอำเภออุบลรัตน์ จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกสูง ตำบลบ้านดง รวมถึงหน่วยงานราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น แสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต่อการดำเนินโครงการฯ

นายสมรักษ์ เพ็ชรเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง มีขนาดกำลังผลิตตามสัญญาจ่ายเข้าระบบ 650 เมกะวัตต์ จะตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าน้ำพองปัจจุบัน ในตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าน้ำพอง ชุดที่ 1-2 ในปัจจุบัน ซึ่งจะถูกปลดออกจากระบบผลิตไฟฟ้าในปี 2568 เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) เพื่อรองรับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2568

นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ ผู้จัดการโครงการ บริษัท คอลซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด บริษัทที่ปรึกษา กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมชี้แจงเหตุผล ความเป็นมา และรายละเอียดของโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ เพื่อนำไปกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลต่อขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการได้ที่ คุณจีรภัทร ประเสริฐสุวรรณ โทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 513 หรือ 09-1435-9154 โทรสาร 0-2934-3248 เว็บไซต์ www.cot.co.th ที่อยู่ บริษัท คอลซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 39 ซ.ลาดพร้าว 124 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลาไชย เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โดยแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อเนื่องได้อีก 15 วัน นับจากวันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป

กำลังโหลดความคิดเห็น...