xs
xsm
sm
md
lg

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือฝรั่งเศส ร่วมมือพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือสำนักงานทรัพย์สินอุตสาหกรรมแห่งประเทศฝรั่งเศส ร่วมมือพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท้องถิ่น เตรียมเรียนรู้และนำระบบการควบคุมคุณภาพมาปรับใช้กับสินค้าไทยเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ได้นำคณะเดินทางเข้าพบกับนายพาสคาล ฟัวร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานทรัพย์สินอุตสาหกรรมแห่งประเทศฝรั่งเศส (INPI) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างไทยและฝรั่งเศส และแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าอย่างกว้างขวาง โดยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นเรื่องที่ไทยให้ความสำคัญในลำดับต้น โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การส่งเสริมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการบังคับใช้สิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ทั้งนี้ INPI ได้กล่าวชื่นชมการทำงานเชิงรุกด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย รวมถึงการดำเนินการของกรมฯ ในการนำตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยไปขึ้นทะเบียนต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกภายใต้กรอบ Article 6ter ของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยได้รับความคุ้มครองในประเทศสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีสฯ จำนวน 177 ประเทศทั่วโลก โดยบุคคลใดๆ จะนำตราสัญลักษณ์ดังกล่าวไปใช้หรือเลียนแบบโดยไม่มีสิทธิไม่ได้

ปัจจุบันมีสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในไทยแล้วทั้งสิ้น 133 รายการ โดยเป็นสินค้าไทย 116 รายการ และสินค้าต่างประเทศ 17 รายการ รวมถึงแชมเปญ และคอนยัคของประเทศฝรั่งเศส และไทยยังมีสินค้าหลายรายการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสหภาพยุโรป ซึ่งครอบคลุมถึงประเทศฝรั่งเศส เช่น กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

นายทศพลกล่าวว่า หลังจากนี้กรมฯ และ INPI จะร่วมมือกันเร่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะบทบาทของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่น และช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในส่วนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งไทยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก INPI เกี่ยวกับการจัดทำระบบการควบคุมคุณภาพสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในประเด็นอื่นๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจสอบสิทธิบัตร คุณภาพของสิทธิบัตร และแนวทางการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าสามมิติ โดย INPI พร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับไทยในการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาระบบทรัพย์สินอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคฝ่าย


กำลังโหลดความคิดเห็น...