xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์จับมือพันธมิตรเชื่อมโยงการผลิต สินค้าผัก-ผลไม้ ครบวงจรในช่วงกินเจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พาณิชย์จับมือพันธมิตรเชื่อมโยงการผลิตและตลาด สินค้าผักและผลไม้ ครบวงจรในช่วงเทศกาลกินเจ

ในช่วงเทศกาลกินเจของทุกปี เป็นช่วงที่ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคผัก ผลไม้ และวัตถุดิบต่างๆ ที่นำมาประกอบอาหารเจเป็นจำนวนมาก ราคาสินค้าประเภทผัก ผลไม้ และอาหารเจ มีการปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในปีนี้ หลายพื้นที่ของประเทศได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะผักและผลไม้ได้รับความเสียหาย ทำให้ราคาผักและผลไม้หลายชนิดมีราคาสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค จึงได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายวัตถุดิบ หรือปรับขึ้นราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ประเภทเจ และเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างความเป็นธรรมในการประกอบการค้า โดยพบว่า ราคาวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารเจและผลไม้ ในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ในภาพรวมราคาวัตดุดิบทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผัก และผลไม้ให้ได้รับราคาที่เหมาะสมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยตรง จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภค ผักและผลไม้ในช่วงเทศกาลกินเจขึ้นในวันนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลกินเจนี้ ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี จนถึงปัจจุบัน

สำหรับในปีนี้ กรมการค้าภายใน ร่วมกับตลาดในความส่งเสริมของกรมฯ ยกระดับตลาดให้มีหน้าที่เป็นกลไกในการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร โดยให้ความสำคัญมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนให้
“สินค้าเกษตรปลอดภัย” เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายอย่างกว้างขวาง ในหมู่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

ดังนั้น ในการจัดเทศกาลกินเจในปีนี้กรมการค้าภายในได้ร่วมกับหน่วยงาน พันธมิตร ได้แก่ ตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมฯ คือ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) และผู้ประกอบการปลายทางที่ใช้วัตถุดิบผักและผลไม้จากเกษตรกรโดยตรงใน ปริมาณมาก ได้แก่ สมาคมภัตตาคารไทย ถือเป็นการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าผักและ ผลไม้ที่ครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
โดยภายในงานจะมีการแข่งขันประกอบอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความ
หลากหลายของเมนูอาหารเจ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพและความครบถ้วนของสารอาหารตามหลักโภชนาการ โดยการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีประโยชน์ อาทิ ผักผลไม้ออร์แกนิก ข้าวที่มีโภชนาการสูง
เพื่อสร้างความแตกต่างและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่าง ถูกต้อง และการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จและสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าออแกร์นิค รวมกว่า 43 คูหา เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวโดยตรง

อีกทั้งยังได้มีพิธีปล่อยคาราวานขบวนรถผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตร ไปยัง
ตลาดปลายทางต่างๆ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบประกอบการปรุงอาหารในร้านอาหารและภัตตาคารต่างๆ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จ ากัด (ตลาดไท) ซึ่งเป็น ตลาดกลางผักและผลไม้ ในความส่งเสริมของกรมฯ ในการรวบรวมเชื่อมโยง และกระจายผลผลิต ทางการเกษตร ตามฤดูกาลจากแหล่งผลิตมาจำหน่ายโดยตรง ให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค

การจัดงานในวันนี้จึงถือเป็นการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดแบบครบวงจร ระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค คือ เกษตรกร มีช่องทางและโอกาสในการจำหน่ายผลผลิต โดยเฉพาะ ผัก ผลไม้ สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น สำหรับผู้ประกอบการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร สามารถเข้ามาคัดเลือกซื้อผลผลิตทั้ง ผัก ผลไม้ รวมไปถึงวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารเจที่คุณภาพดี มีความปลอดภัย สด ใหม่ได้ตรงตามความต้องการ ทั้งเพื่อการขายต่อหรือการนำไปแปรรูปในรูปแบบ ต่างๆ และสุดท้ายผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนรักสุขภาพ สามารถเข้ามาเลือก ซื้อผลผลิตที่มีความสดใหม่ในราคายุติธรรม
โดยนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน


กำลังโหลดความคิดเห็น...