xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.จ่ายปันผลระหว่างกาล90สต./หุ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บอร์ดปตท.อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล0.90บาท/หุ้น กำหนดจ่ายปันผลวันที่25ต.ค.นี้ พร้อมขานรับนโยบายภาครัฐแบ่งเบาภาระต้นทุน ค่าครองชีพของประชาชน แม้เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยให้ส่วนลดราคาก๊าซหุงต้ม100บาท/เดือนแก่ร้านค้าหาบเรแผงลอยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเวลา3เดือน คิดเป็นวงเงิน30ล้านบาท

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 25,707 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 47 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือเงินปันผลจำนวน 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 17,138 ล้านบาท จ่ายจาก กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากการดำเนินงาน ปตท. และเงินปันผลรับจากบริษัทในเครือที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนเงินปันผลจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 8,569 ล้านบาท จ่ายจาก กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากเงินปันผลจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่ง ประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ กำหนดวันและรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

โดยกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปตท. จะได้รับเงินปันผลคิดทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านกองทุนวายุภักษ์คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 16,000 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นทั้งสถาบันและรายย่อยกว่า 100,000 คน จะได้รับเงินปันผลกว่า 10,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 26,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ปตท. ยังมีมติให้การสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการแบ่งเบาภาระต้นทุน ค่าครองชีพของประชาชน โดยให้ความช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 88,189 ราย เป็นจำนวนเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อเดือน สำหรับใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าก๊าซที่ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ โดยมีระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562 ในวงเงินรวม 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของ ปตท. ร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง ในการปรับฐานข้อมูลผู้สมควรได้รับการสนับสนุนโดยตรง ให้สอดคล้องกับข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการให้ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม

“ มติของคณะกรรมการ ปตท. แสดงให้เห็นถึงการดูแลประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้น้อย เพื่อให้มีอาชีพที่มั่นคงขึ้น อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่านเงินปันผลให้กับกระทรวงการคลังและผู้ถือหุ้นกว่า 100,000 ราย เป็นเงินประมาณ 26,000 ล้านบาท ในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อสร้างการเติบโตและความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทย โดย ปตท. ยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการในทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มั่นคงต่อไป” นายชาญศิลป์กล่าว

นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ปตท. ทดแทน กรรมการที่ลาออก ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก ได้แก่ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ทดแทน นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...