xs
xsm
sm
md
lg

กสอ.โชว์ผลสำเร็จขับเคลื่อน SMEs ปี 62 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 15,000 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"กสอ." โชว์ผลสำเร็จการขับเคลื่อน SMEs ปี พ.ศ. 2562 สามารถพัฒนาผู้ประกอบการกว่า 60,000 ราย สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเกินเป้ากว่า 15,000 ล้านบาท พร้อมเผยแนวทางปี พ.ศ. 2563 มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้แนวคิดเกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรจาก Local สู่ Global พร้อมสนับสนุนสตาร์ทอัพ หวังสร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ 15%


นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย “From Local to Global” by Marketing and Innovation หรือ “การตลาดและนวัตกรรมนำการส่งเสริม” ด้วยงบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 1,280 ล้านบาท โดยมีภารกิจหลักในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน พร้อมเชื่อมโยงสู่ตลาดสากลผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยสามารถพัฒนาผู้ประกอบการ สถานประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนกว่า 60,000 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้กว่า 3,000 ผลิตภัณฑ์ สร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย 35 กลุ่ม คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 15,000 ล้านบาท ซึ่งเกินเป้าที่ตั้งไว้ในช่วงแรก 13,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากนโยบายการตลาดนำการส่งเสริม กสอ.ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและการสร้างแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น การผลักดันสู่ช่องทางการค้าออนไลน์ การส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างแบรนด์ธุรกิจ การสนับสนุนการใช้บิ๊กดาต้าเป็นฐานข้อมูลการจับคู่ธุรกิจบน T-GoodTech โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 4,000 ราย เกิดการต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าผลผลิต ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 500 ล้านบาท

สำหรับนโยบายนวัตกรรมนำการส่งเสริม กสอ.ที่เกิดจากการบูรณาการกับสถาบันการศึกษา 8 แห่ง ในการดำเนินกิจกรรม ‘Research Connect’ หรือตลาดต่อยอดงานวิจัย โดยมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า 65 ผลงาน ส่งผลให้เกิดการต่อยอดจับคู่ธุรกิจจำนวน 15 ราย คาดเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 77 ล้านบาท นอกจากนี้ กสอ.ยังขยายผลการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center : ITC 4.0) ควบคู่กับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center : Thai-IDC) ล่าสุดมีผู้เข้ารับบริการแล้วจำนวนกว่า 18,000 ราย ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,500 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน กสอ.ยังมีการขยายความร่วมมือด้านต่างประเทศ เช่น ประเทศมีความร่วมมือกับรัฐบาลกลาง 5 แห่ง รัฐบาลท้องถิ่น 22 แห่ง และภาคเอกชน 3 แห่ง ภายใต้การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กว่า 30 ฉบับ ทั้งนี้ ในปีนี้ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพิ่มเติมกับ จังหวัดมิยางิ จังหวัดโคจิ และรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น การจัดตั้งบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้น และได้มีการลงนามความร่วมมือด้านการลงทุนร่วมกับพันธมิตรด้านการลงทุน 13 หน่วยงาน เป็นเงินกว่า 515 ล้านบาท ด้วยความมุ่งหวังที่จะยกระดับสตาร์ทอัพไทยให้ถึงระดับ Unicorn (ผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการมูลค่าเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป) แจ้งเกิดธุรกิจที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานของนวัตกรรมในอนาคต โดยตั้งเป้ามีสตาร์ทอัพเริ่มต้นจำนวน 40 ราย ทั้งนี้ กสอ.ยังเตรียมจัดงาน “Thailand Cyberport Demo Day 2019” เป็นต้น

ขณะที่แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กสอ.ยังคงเดินหน้าภายใต้นโยบาย “From Local to Global” by Marketing and Innovation โดยเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต
ในกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่กระจายในทุกพื้นที่และกลุ่มที่สำคัญต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยการใช้แนวคิดการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมผ่านกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพยากร ตั้งแต่คน วัตถุดิบ เครื่องจักร และกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพสูงและตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนบริหารเครือข่ายธุรกิจภายใต้ Supply Chain ได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรจาก Local สู่ Global เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...