xs
xsm
sm
md
lg

ก.ยุติธรรมผนึกเครือข่ายสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก จัดประชุมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กระทรวงยุติธรรมผนึกกำลังสมาคมเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็กแห่งประเทศไทย จัดประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 โฟกัสเรื่อง “การเงินที่ยั่งยืน” ตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืน

วันนี้ (13 ก.ย.) ที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme หรือ UNDP) จัด การประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 : หลักการเงินที่ยั่งยืน : อะไรที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องรู้? (3rd National Dialogue on Business and Human Rights Sustainable Financing : What companies need to know?) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมี นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกล่าวรายงาน และมี นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในฐานะนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคธุรกิจมากกว่า 200 คนเข้าร่วมงานดังกล่าว

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในครั้งนี้มุ่งเน้นเรื่อง “หลักการเงินที่ยั่งยืน” หรือ “Sustainable Financing” เพื่อช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยนำผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ให้สินเชื่อทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล มาเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการลงทุนอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มากกว่าการคำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของบริษัทตนเองเท่านั้น บนหลักการ win-win ซึ่งจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มและเสริมสร้างศักยภาพให้กับภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และคาดว่าจะได้ประกาศใช้ในเร็วๆ นี้ โดยความร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยในการจัดประชุมให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจในประเด็นสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุม สะท้อนว่ามีการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการเงินที่ยั่งยืน คือการตระหนักถึงแนวโน้มและความสำคัญของการวัดผลประกอบการธุรกิจที่ไม่ได้จำกัดแต่เพียงงบการเงิน แต่ต้องครอบคลุมถึงผลกระทบของธุรกิจต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งการประชุมระดับชาติครั้งนี้ในหัวข้อ Sustainable : Financing : What companies need to know? ถือเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมการหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาคธุรกิจที่เป็นสมาชิกทั้งของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจอื่นๆ เช่น CSR Club ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีขอบเขตกว้างขวาง ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล อีกทั้งยังทวีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเด็นที่เชื่อมโยงกับการทำงานของภาคการเงินการธนาคาร ดังตัวอย่างจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุม Bangkok Sustainable Banking Forum เมื่อเร็วๆ นี้ และ UN Global Compact เองได้จัดทำ Principles for Responsible Investment เป็นต้น

ในการนี้ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการหารือระหว่างภาคการเงินกับภาคเอกชนในส่วนอื่นๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างปฏิบัติที่ดี รวมทั้งความท้าทายที่ประสบอยู่ ข้อเสนอแนะที่สามารถแบ่งปันและลู่ทางความร่วมมือต่อไปในอนาคต เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะแก่กันและกัน เพื่อช่วยให้แต่ละฝ่ายสามารถปรับตัว ตอบสนองวัตถุประสงค์และสภาพความเป็นจริงในทางปฏิบัติ ของทั้งภาคการเงินการธนาคารและภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อให้นำไปสู่เป้าหมายร่วมกันในการทำธุรกิจที่ยั่งยืน

นายศุภชัยกล่าวว่า ในฐานะนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคธุรกิจประกอบด้วยสมาชิกกว่า 40 บริษัท และในฐานะประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมีกิจการอยู่ใน 22 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 350,000 คน ขอยืนยันถึงเจตนารมณ์ของสมาคมฯ และภาคธุรกิจที่พร้อมจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยร่วมกันทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะฯ ของสหประชาชาติ ควบคู่กับการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิแรงงาน รักษาสิ่งแวดล้อมและต่อต้านการทุจริตตามหลักการสากลของ UN Global Compact โดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยได้พยายามผลักดันผ่านความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เช่น ผ่านการสนับสนุนวาระชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม และโครงการต่างๆ ของ UNDP เพื่อให้หลักการเหล่านี้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบย้อนกลับและวัดผลได้ อีกทั้งยังผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนทุกขนาด ทุกภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนคู่ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งของสมาชิกสมาคมฯและนอกสมาคมฯ และคาดหวังว่าการหารือในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญสู่การผนึกกำลังระหว่างภาคการเงิน การธนาคารกับภาคเอกชนในส่วนอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพื่อสนับสนุนการบรรลุ Sustainable Development Goals หรือ SDGs โดยเฉพาะข้อที่ 17 ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น...