xs
xsm
sm
md
lg

“ปลัดพาณิชย์” ปลื้มปั้นนักบริหารรุ่นใหม่ 33 ราย มั่นใจช่วยขับเคลื่อนงานพาณิชย์ก้าวหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"ปลัดพาณิชย์” เป็นประธานปิดหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 1 ปลื้มสามารถปั้นนักบริหารรุ่นใหม่จำนวน 33 ราย ให้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนงาน มั่นใจคนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการนำพากระทรวงพาณิชย์ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 1 และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2562 ว่า ข้าราชการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 33 ราย ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ถือเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับต้นของกระทรวงพาณิชย์ และจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานและขับเคลื่อนภารกิจด้านเศรษฐกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต

“ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ขอแสดงความยินดี และหวังว่าทุกท่านจะได้นำประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมหลักสูตร นพส.ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำขึ้นเป็นรุ่นแรก ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน ทั้งต่อตนเอง ต่อกระทรวงพาณิชย์ และต่อประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ และนำพากระทรวงพาณิชย์ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง” นายบุณยฤทธิ์กล่าว

ทั้งนี้ ในการจัดอบรมหลักสูตร นพส.ในครั้งนี้ มีรายการงานศึกษาในเรื่องต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ได้ โดยมีรายงานการศึกษากลุ่ม (GP) ที่น่าสนใจ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปสู่ทศวรรษหน้า เพื่อมุ่งให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการ และมีรายได้เพิ่มขึ้น, โอกาสทางการค้าของไทยผ่าน Belt and Road Initiative ซึ่งทำให้เห็นภาพและโอกาสของประเทศไทย, กลยุทธ์สร้างความผูกพันในองค์กรกระทรวงพาณิชย์ให้ก้าวไกล ที่ทำให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ และมิติใหม่ในการให้บริการแบบบูรณาการของ กระทรวงพาณิชย์ยุคดิจิทัลเพื่อสนับสนุน การพัฒนา SMEs ในประเทศไทย ที่ทำให้เห็นถึงการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อน SMEs ให้มีโอกาสทางการค้า และรายการศึกษาส่วนบุคคล (IS) เช่น กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการกับการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป, การพัฒาระบบการให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศในยุคิดิจิทัล, การประเมินผลการดำเนินมาตรการการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าปี 2561-2562 และแนวทางการส่งเสริมธุรกิจบริการเทคสตาร์ทอัพสู่สากลของกระทรวงพาณิชย์

สำหรับหลักสูตร นพส.เป็นหลักสูตรที่สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ได้จัดทำขึ้นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง (ฉบับปี พ.ศ. 2559) ของสำนักงาน ก.พ. และ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่าที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นต่อไป

ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.เปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐจัดฝึกอบรมได้ โดยกระทรวงพาณิชย์เป็น 1 ใน 4 หน่วยงานที่จัดอบรมหลักสูตรลักษณะนี้ คือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ที่ผ่านหลักสูตร นพส.แล้ว และมีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ของสำนักงาน ก.พ.กำหนด เมื่อไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. และสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว ก.พ.จะรับรองให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเสมือน ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.


กำลังโหลดความคิดเห็น...