xs
xsm
sm
md
lg

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สร้าง Smart Farmer จัดการธุรกิจเกษตร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ ธรรมาภิบาล เเละสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้จัดการฝ่ายด้าน Social Enterprise ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างสร้างสรรค์ด้วย Business Model Canvas เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เเละเกษตรกรของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ดำเนินงานของของทางมูลนิธิฯ 3 จังหวัด คือ ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์ จำนวน 40 คน ณ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนเเก่น

สำหรับประเด็นในการร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน ได้แก่ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรระดับชุมชน การนำหลักการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรมาปรับใช้ การทดลองจัดทำ Business Model Canvas ของธุรกิจต่าง ๆ ที่ดำเนินการในแต่ละพื้นที่ อาทิ สหกรณ์ การปลูกข้าวโพดหวาน การเลี้ยงไก่ กลุ่มแปรรูปสินค้า เเละการรวมกลุ่มจำหน่ายผัก

โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สำหรับการทำอาชีพเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่การประเมินโอกาสทางธุรกิจเกษตร การเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจเกษตร ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร





กำลังโหลดความคิดเห็น...