xs
xsm
sm
md
lg

ไทยเจ้าภาพถกปลัดเศรษฐกิจอาเซียน ทบทวนแผนงานสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไทยจัดประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน มีปลัดกระทรวงเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วม เตรียมหารือการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 หลังผ่านครึ่งทาง เน้นเพิ่มการเปิดเสรี การจัดทำกฎระเบียบที่จะช่วยเพิ่มการแข่งขัน การร่วมมือทางเศรษฐกิจ การพัฒนา SMEs และการจัดทำและยกระดับ FTA

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF-EI) ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค.2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จะมีการหารือทบทวนการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) หลังจากที่อาเซียนได้ดำเนินการด้านเศรษฐกิจตามแผนงานมาได้ครึ่งทางแล้วนับตั้งแต่เข้าสู่ AEC ในปี 2558 จึงต้องมีการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาว่ามีความคืบหน้าตามแผนงานไปมากน้อยเพียงใด รวมทั้งประเมินสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้าโลกที่จะส่งผลต่อการรวมกลุ่มของอาเซียนในอนาคต เพื่อจะได้วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

โดยในด้านเศรษฐกิจ อาเซียนจะประเมินความสำเร็จในการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน รวมถึงการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกทางการค้าและการปรับประสานมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ ที่จะช่วยให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี และการมีนโยบายและกฎระเบียบที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค เช่น นโยบายด้านการแข่งขันทางการค้า การคุ้มครองผู้บริโภค ทรัพย์สินทางปัญญา ขณะเดียวกัน จะมีการติดตามความร่วมมือระหว่างสาขาเศรษฐกิจ เช่น ด้านการขนส่ง โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะต้องมีการดำเนินงานร่วมกันมากขึ้น การเสริมสร้างบทบาทของ SMEs และความร่วมมือกับภาคเอกชน และการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการจัดทำรวมทั้งยกระดับ FTA ที่อาเซียนมีอยู่กับคู่ค้านอกภูมิภาคของอาเซียน

“จะหารือเรื่องความคืบหน้าการศึกษาระบบบริหารจัดการกฎระเบียบของอาเซียน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักสากล รวมทั้งจะได้หารือถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับคู่ค้านอกภูมิภาค เพื่อใช้ประเมินคู่ค้าที่อาจเป็นคู่เจรจา FTA ของอาเซียนในอนาคต โดยผลการศึกษาจะเสนอให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรับทราบในการประชุมปลายปีนี้”

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานในประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนจะต้องดำเนินการให้สำเร็จในปีนี้ 3 ด้าน รวม 13 ประเด็น ได้แก่ 1.การเตรียมอาเซียนรับมืออนาคต เช่น การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัล การจัดทำแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ 4IR การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในผู้ประกอบการรายย่อย เป็นต้น 2.ความเชื่อมโยง เช่น การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ให้ครบทั้ง10 ประเทศสมาชิกอาเซียน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น และ 3.การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ เช่น การส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน การดำเนินความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานชีวภาพของอาเซียน เป็นต้น ซึ่งอาเซียนสามารถดำเนินการได้สำเร็จแล้ว 2 ประเด็น คือ การพัฒนากลไกการระดมทุนจากภาคเอกชนสำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดทำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน


กำลังโหลดความคิดเห็น...