xs
xsm
sm
md
lg

จังหวัดลำพูนเตรียมความพร้อมมาตรการดูแลราคามันสำปะหลัง พร้อมติดตามโรคใบด่างใกล้ชิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด ติดตามสถานการณ์โรคใบด่าง ยันไม่พบการระบาดในพื้นที่ เผยยังได้เร่งประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับรู้ ทั้งเงินทุนซื้อเครื่องสับ สินเชื่อรวบรวมมัน สินเชื่อเพาะปลูกแบบน้ำหยด และสินเชื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน

นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์การผลิต การตลาด และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดลำพูน

“ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่สบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและความเสียหายของอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง และช่วยเหลือเกษตรกรกรณีไม่สามารถขายผลผลิตคุณภาพดีได้ โดยชดเชยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบในอัตรา กก.ละ 1 บาท ไม่เกิน 3,000 บาทต่อไร่ เบื้องต้นสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนแจ้งว่ายังไม่พบความเสียหายจากโรคไวรัสใบด่างมันในพื้นที่แต่อย่างใด”

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้ทางจังหวัดประชาสัมพันธ์มาตรการ แนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2561/62 ของรัฐบาล ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้รับทราบโดยทั่วกัน ได้แก่ 1. โครงการสนับสนุนเงินทุนสำหรับซื้อเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็ก พร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์สำหรับตากมันเส้นเพื่อการแปรรูปให้กับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน รายละ 15,000 บาท 2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 3. สินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด 4. สินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สูงสุดรายละ 20,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อเดือน

สำหรับสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดลำพูน มีพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งจังหวัด 3,854 ไร่ แบ่งเป็นปลูกที่อำเภอลี้ 3,530 ไร่ อำเภอทุ่งหัวช้าง 325 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด จำนวน 8,825 ตัน มีเกษตรกร 462 ครัวเรือน โดยปีนี้พื้นที่เพาะปลูกลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 32.58 เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทน เพราะราคาจูงใจ


กำลังโหลดความคิดเห็น...