xs
xsm
sm
md
lg

“สศอ.” ปักหมุดปรับอุตฯ อาเซียนสู่ 4.0 ชงเวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปลายปีนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“สศอ.” เตรียมจัดงานประชุมนานาชาติ (Symposium) 20 มิ.ย. เพื่อจัดทำแนวทางการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน พ.ย.นี้ ประกาศเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันในการปรับตัวและใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อการเติบโตของ ศก.

นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ. ได้เตรียมการจัดงานประชุมนานาชาติ (Symposium) เรื่อง การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 และการปรับตัวของผู้ประกอบการ และกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ในการรับมือ และใช้ประโยชน์จากกระแสการเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ Fourth Industrial Revolution (4IR) โดยข้อสรุปที่ได้จากการประชุมครั้งจะเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ในเดือน พ.ย.นี้

ทั้งนี้ ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมโดย สศอ.ได้กำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย 1. แผนการระยะเร่งด่วน คือ การจัดทำปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดย สศอ.ได้กำหนดจัดการประชุมนานาชาติ (Symposium) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และการระดมความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแผนที่นำทาง (Roadmap) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนในการก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนากำลังคนรองรับการเติบโตของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Startup) โดย สศอ.จะนำผลที่ได้จากการจัดประชุม Symposium มาปรับปรุงร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรรม 4.0 และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ในช่วงปลายปีนี้

2. ระยะกลางถึงระยะยาว ไทยจะผลักดันให้มีการดำเนินการตามแผนที่นำทาง (Roadmap) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ASEAN Industrial Transformation to Industry 4.0 (AIT) 2020-2024 รวมทั้งการจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ทั้งในระดับคณะทำงาน (Working Group) ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officer) และระดับรัฐมนตรี (Minister) เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านอุตสาหกรรม 4.0 และประเด็นคาบเกี่ยว รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและทันการณ์

“การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเชื่อมโยงการให้บริการ การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฯลฯ” นายณัฐพลกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...