xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีจับมือประชาคมโลกหนุนปฏิรูปภาคการประมง เนื่องในวัน IUU DAY

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เครือเจริญโภคภัณฑ์ หนุนรัฐบาลไทยเดินหน้าปฏิรูปภาคการประมงจับมือประชาคมโลกร่วมกำกับดูแลการประมงระหว่างประเทศ และรักษาทรัพยากรทะเลนำไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและความกินดีอยู่ดีของประชากรโลก เนื่องในวัน International Day for the Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU DAY)

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ กรมประมง กรุงเทพมหานคร พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสากลในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม International Day for the Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU DAY ซึ่งกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามของการทำประมงที่ผิดกฎหมาย หลังองค์การสหประชาติประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสากลการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย โดย ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะตัวแทนบริษัทภาคเอกชนรายเดียวที่ ร่วมแถลงการในครั้งนี้ร่วมกับภาครัฐ คณะทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ และผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการประมง

ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนและสังคมทั่วทุกแห่งที่เข้าไปดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งได้รวมประเด็นแรงงานและสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งยังครอบคลุมมิติอื่น ๆ เช่น ความมั่นคงทางอาหาร การส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต และการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับภาคประมงและทรัพยากรทางทะเลนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากถึงความยั่งยืนของทะเลไทย ที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กำหนดนโยบายและดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสามารถในการตรวจสอบที่มาของผลิตภัณฑ์ สร้างความโปร่งใสและความมั่นใจ ทั้งในด้านคุณภาพและด้านผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

“นอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้ดำเนินการหลากหลายโครงการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น UNDP FAO และ OXFAM เพื่อร่วมกันยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านความยั่งยืน ตั้งแต่ การร่วมกันกำหนดเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนของบริษัทค้าปลีก มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ นโยบายการรับซื้อสัตว์น้ำที่อยู่เหนือกว่าที่กฎหมายกำหนด และรวมไปถึงโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลตลอด 22 จังหวัดชายฝั่งของประเทศไทย สุดท้ายนี้ขอยืนยันเจตนารมณ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันต่อต้าน IUU และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นนโยบายในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศก็ตาม”

สำหรับกิจกรรมภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้จากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมาย การออกบูธแสดงสินค้า และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงทั้งแบบจำหน่ายหน้าร้าน และผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้นกำลังโหลดความคิดเห็น...