xs
xsm
sm
md
lg

ผลงาน “LANNA CHIC” คว้าแชมป์ประกวดออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกาย “Lanna Cath Show”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“พาณิชย์จังหวัดลำพูน” เผยผลการประกวดออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกาย “Lanna Cath Show” ผลงาน “LANNA CHIC” คว้าแชมป์ มั่นใจช่วยกระตุ้นให้เกิดการนำผ้าท้องถิ่นไปพัฒนาเสื้อผ้า และสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้เพิ่มขึ้น ส่วนการประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ” ผลงาน “ลายซิ่นตีนจก” คว้าแชมป์

นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยถึงผลการประกวดออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกาย “Lanna Cath Show” และผลการประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ” เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอและแหล่งผลิตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ คุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำพูน ว่าขณะนี้ได้มีการตัดสินผลงานการออกแบบเสื้อผ้าของผู้ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายจำนวน 16 ชุดแล้ว โดยมีผู้ได้รับรางวัลรวม 5 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท ได้แก่ นายธนกานต์ พันธุ์สุข ทีมจาวเหนือ ชื่อผลงาน “LANNA CHIC” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ นาย วารินทร์ อินทะยศ ทีมวารินทร์ อินทะยศ ชื่อผลงาน “อัน ญอง เซ โย” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ นายวรพันธ์ กันธะวงค์ ทีมเดวา อาภรณ์ ชื่อผลงาน “เดวา อาภรณ์” รางวัลความคิดสร้างสรรค์ เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นายปรวรรธน์ สวัสดีปิติ ทีม Prawat ชื่อผลงาน “เชื่อ-ก่อ-มั่น (Belief In Truly Confudence)” และรางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ นายวารินทร์ อินทะยศ ทีมวารินทร์ อินทะยศ ชื่อผลงาน “อัน ญอง เซ โย”

“การประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าในครั้งนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้ามาประกวดด้วยวิธีการสัมภาษณ์และนำเสนอผลงานด้วยตนเองรวม 22 ผลงาน และได้คัดเลือกเหลือ 4 ผลงาน เพื่อนำไปตัดชุดต้นแบบตัดเย็บจากผ้าท้องถิ่นจำนวน 16 ชุด โดยดึงเอาเอกลักษณ์อัตลักษณ์มาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้เกิดการแต่งกายด้วยผลิตภัณฑ์สิ่งทอในท้องถิ่น และสามารถนำมาใช้สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน และผลักดันให้เกิดการแข่งขันพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ การใช้งาน โดยมุ่งเน้นไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่เสื้อผ้าท้องถิ่น”

สำหรับผลการประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ” เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเลือกซื้อสินค้าภายในชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ การใช้งาน โดยมุ่งเน้นไปสู่การเพิ่มมูลค่าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยผลการประกวดคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดภาพถ่ายได้พิจารณาผลงานผู้ส่งเข้าประกวด จำนวน 191 ภาพ คัดเลือกเหลือ 30 ภาพ เพื่อนำผลงานดังกล่าวมาจัดพิมพ์ลงในสมุดบันทึก (Diary) นำไปเป็นของที่ระลึกใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ ผลการตัดสินคณะกรรมการได้ตัดสินผลงานในจำนวน 30 ภาพ ให้ได้รับรางวัลจำนวน 6 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ ชื่อผลงาน “ลายซิ่นตีนจก” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ นายวีรพงษ์ ธนวงศ์อุดม ชื่อผลงาน “วิถีผ้าแม่แจ่ม” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นางวนิดา ทับทวี ชื่อผลงาน “ผ้าทอปักลูกเดือยของชาวปกาเกอะญอ” และรางวัลความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่ 1. นายเตชทัต ธรรมนิตกิจ ชื่อผลงาน “ละกอนน้อย” 2. นายลภน กมลวรานันท์ ชื่อผลงาน “สาวดอยสอยผ้า” 3. นายธิติพงศ์ ปุตตากลม ชื่อผลงาน “หมุนล้อกรอฝ้าย”


กำลังโหลดความคิดเห็น...