xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิโฟรเบลเปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย” ปฏิวัติการศึกษาพื้นฐานตั้งแต่วัยเยาว์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โครงการพัฒนาศักยภาพครูระดับปฐมวัย ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และ บี.กริม โดยทั้ง 3 องค์กรจับมือกันเพื่อเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้ยั่งยืน และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ “โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย” Early Childhood Teacher Training Program, in Collaboration with FRÖBEL Germany ช่วยสร้างรากฐานเด็กตั้งแต่ปฐมวัย เพาะต้นกล้าให้แข็งแกร่ง มุ่งเน้นให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้ปฐมวัยให้เหมาะสม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาได้จริง โดยใช้ความต้องการของเด็กเป็นหลักในการขับเคลื่อน ด้วยแนวคิด “เคารพสิทธิเด็ก คือหัวใจของ “โฟรเบล” ให้เด็กมีโอกาสเติบโตไปเป็นพลเมืองโลกที่ช่างสงสัย มีความสามารถ เอื้ออาทร และตอบแทนสังคม ซึ่งต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัย

ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กร บี.กริม กล่าวว่า สำหรับการเปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย” ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี เกิดขึ้นจากแนวคิดที่เห็นร่วมกัน ระหว่าง บี.กริม บริษัท นานมีบุ๊คส์ และมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี ที่มองว่าปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การที่เด็กสามารถสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้เท่าทันต่อสิ่งรอบตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยโฟรเบลเชื่อเรื่องการเรียนรู้ผ่านการเล่นเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆทดสอบตัวเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และผู้ใหญ่ ยึดหลักเคารพสิทธิเด็ก เพื่อส่งผลไปยังประสบการณ์ของเด็กโดยตรง มีสิทธิในการตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ให้เติบโตเป็นสมาชิกของสังคมที่มีอิสระ พึ่งพาตนเองได้ เชื่อมั่นในตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุดังเป้าหมายของโฟรเบลที่วางไว้ คือ การพัฒนาเด็กให้มีความมั่นใจ และใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความรับผิดชอบ

“เรามีความเชื่อมั่นว่าการส่งเสริมผลักดันให้เด็กกล้าแสดงออกจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กมากขึ้น นอกจากนี้ มูลนิธิโฟรเบลยังเป็นพันธมิตรของมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher ซึ่งเป็นต้นฉบับของ “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่บี.กริม และนานมีบุ๊คส์ให้การสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย” ดร.ธีระชัยกล่าวทิ้งท้าย

คิม จงสถิตย์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวเสริมว่า โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี เกิดจากความตั้งใจของมูลนิธิโฟรเบล (ประเทศเยอรมนี) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และ บี.กริม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เข้าถึงการศึกษาที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ ด้วยการนำองค์ความรู้ และกระบวนการในการพัฒนาครูระดับปฐมวัยตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล จากประเทศเยอรมนี มาปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศให้มีความพร้อมและความมั่นใจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาได้จริง ให้เด็กมีโอกาสเติบโตไปเป็นพลเมืองโลกที่ช่างสงสัย มีความสามารถ เอื้ออาทร และตอบแทนสังคม ซึ่งต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งนี้ ทางมูลนิธิโฟรเบลมีแนวคิดเดียวที่ช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเด็กปฐมวัยด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่มาจากประสบการณ์ตรง ปลูกฝังให้รู้จักช่างสังเกต ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งกระบวนการคิดแบบเป็นระบบนี้ หากเราสมารถปลูกฝังให้เกิดกับเด็กปฐมวัยได้ เด็กเหล่านี้จะเติบโตไปเป็นเยา
วชนที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการนำความรู้มาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

Tina Breternitz ทีมพัฒนาบุคลากรจากมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี กล่าวว่า มูลนิธิโฟรเบล (ประเทศเยอรมนี) มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 185 แห่งในประเทศเยอรมนี ออสเตรเลีย และโปแลนด์ แต่ละสาขาจะมีแนวการจัดการเรียนรู้ที่ต่างกัน แต่ใช้หัวใจการจัดการเรียนรู้เดียวกัน โดยพัฒนาทักษะการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ผ่านแนวคิดแบบ Play-based (เรียนรู้ผ่านการเล่น) และ Inquiry-based (เรียนรู้แบบสืบเสาะ) ที่ออกแบบเฉพาะให้กับเด็กๆ เป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างยั่งยืน และเปลี่ยนแปลงความ “สงสัย” ของเด็กๆ ให้เป็น “การเรียนรู้” ผ่านการพัฒนาทักษะ ทัศนคติ และองค์ความรู้อย่างเป็นมืออาชีพด้วยความกระตือรือร้น

สำหรับ “โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย” ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ทางมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย” จะประสบความสำเร็จ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา สู่โอกาสที่ดีของเด็กไทยทุกๆ คน โดยมีรูปแบบการบริการ มีบริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสาธารณะ (Public Workshop) และแบบจัดที่โรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (One-Site Workshop) One ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน 2 หัวข้อ คือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่น (Play-based Learning) ในรูปแบบเยอรมัน (German-Style Play-based Learning Approach) และแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสื่อเสาะ (Inquiry-based Learning) สำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบเยอรมัน (German-Style Inquiry-based Learning Approach for Early Childhood)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2662-3000 อีเมล froebel@nanmeebooks.com และ Facebook www.facebook.com/froebelthailand


กำลังโหลดความคิดเห็น...