xs
xsm
sm
md
lg

“คมนาคม” พร้อมจัดงบปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบขนส่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
“คมนาคม” เดินหน้าปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน จัดงบทำโครงการต้นแบบ ทั้ง สนามบิน ท่าเรือ ป้ายรถเมล์ และเร่งร่างแผนแม่บท เป็นแนวทางปฎิบัติการออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อ รับฟังความเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ครั้งที่ 2 ว่า ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน และได้ทำ การปรับปรุงเป็นโครงการต้นแบบ ในพื้นนำร่อง และจัดสรรงบประมาณเพื่อทยอยปรับปรุงให้เกิดเป็นรูปธรรม

โดยโครงการเดิมที่สิ่งอำนวยความสะดวกยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน จะต้องเร่งปรับปรุง เช่น สนามบินภูมิภาค ที่ยังไม่มีสะพานเทียบเครื่องบิน หรือมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้มีเครื่องบินส่วนหนึ่งต้องจอดที่หลุดจอดระยะไกล กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้เร่งจัดงบประมาณ เพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการ ส่วนท่าเรือทั้งท่าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก กรมท่าเจ้าท่า (จท.) มีแผนการปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึง การปรับปรุงป้ายรถเมล์ สะพานลอยคนข้ามถนน เป็นต้น

ส่วนโครงการใหม่ เช่น รถไฟทางคู่ ตัวสถานีจะมีการออกแบบให้เสมอเท่ากับตัวรถ โครงการรถไฟความเร็วสูง จะมีการสถานีแบบใหม่ เป็นต้น

สำหรับวัตถุประสงค์ของการสัมมนา เป็นการนำเสนอร่างแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน และรับทราบข้อเสนอแนะการปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯให้มีความสมบูรณ์และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเห็นความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และร่างแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับร่างแผนแม่บทฯ นำไปสู่การปรับปรุงเพิ่มเติมแผนแม่บทฯ ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

โดย (ร่าง) แผนแม่บทสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับร่างแผนแม่บทสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน จัดทำขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอภาค (Inclusive Transport)”


กำลังโหลดความคิดเห็น...