xs
xsm
sm
md
lg

กกร.สั่ง รพ.เอกชนแจ้งราคาซื้อขาย “ยา” เขียนใบสั่งยาให้ชัด เปิดทางซื้อข้างนอก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กกร.มีมติให้โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายส่ง แจ้งราคาซื้อขาย “ยา” ให้ “พาณิชย์” เพื่อนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ผู้บริโภคตรวจสอบ พร้อมให้ทำใบสั่งยาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่ต้องระบุชื่อและราคาเพื่อให้ผู้ป่วยซื้อยาภายนอกได้ เผยยังได้ตั้งคณะอนุกรรมการทั้งส่วนกลางและภูมิภาคดูแลการจ่ายยา คิดค่ารักษาเกินจริงด้วย เตรียมทำประกาศ กกร.ประกาศลงราชกิจจาเพื่อบังคับใช้ต่อไป

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอมาตรการดูแลราคายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ ของคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการยาและเวชภัณฑ์ บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล โดยได้มีมติเห็นชอบให้โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายส่ง ต้องแจ้งราคาซื้อขายให้แก่กรมการค้าภายใน เพื่อเผยแพร่ราคาจำหน่ายของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งผ่านเว็บไซต์ และให้โรงพยาบาลเอกชนจัดแสดง QR Code ไว้อย่างเปิดเผยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวกด้วย ส่วนกรณีที่โรงพยาบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงราคายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ต้องแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบก่อนปรับราคาไม่น้อยกว่า 15 วัน

ทั้งนี้ การประกาศราคาซื้อขายยาขึ้นไว้ในเว็บไซต์ จะเป็นการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าราคายาของแต่ละโรงพยาบาลเอกชนมีราคาเท่าใดจะได้เปรียบเทียบได้ และจะได้เข้าไปใช้บริการ แต่ถ้าพบว่ามีการคิดราคาสูงไปกว่าที่แจ้งราคาไว้ ผู้บริโภคก็สามารถร้องเรียนเข้ามายังกรมการค้าภายในเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายได้

น.ส.ชุติมากล่าวว่า กกร.ยังได้มีมติให้โรงพยาบาลเอกชนจะต้องจัดทำใบสั่งยาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและใบแจ้งราคายา โดยจะต้องมีการระบุชื่อยา ชื่อทางการค้า ชื่อทางวิทยาศาสตร์ และระบุราคาแนบไปด้วย เพื่อให้ผู้บริโภครู้ราคา และสามารถนำใบสั่งยาไปซื้อยานอกโรงพยาบาลได้ ส่วนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย กรณีที่มีการจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์ หรือให้การรักษาพยาบาลเกินความจำเป็น กกร.ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวจะทำหน้าที่ประสานและแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดูรายละเอียดของราคาค่าเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยา โดยปัจจุบันมีข้อมูลเวชภัณฑ์ประมาณ 868 รายการ และบริการทางการแพทย์ 5,286 รายการ

“มาตรการที่ออกมานี้เป็นการปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยยังไม่มีการเข้าไปควบคุมกำหนดราคาแต่อย่างใด แต่เป็นการทำให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเท่านั้น ส่วนกรณีสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 42 ราย ฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวประกาศ กกร.นั้น เป็นสิทธิที่ทำได้ตามกฎหมาย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะทำการชี้แจงต่อไป” น.ส.ชุติมากล่าว

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กกร.จะดำเนินการจัดทำประกาศ กกร. และนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จสัปดาห์หน้า และเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้แล้ว หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมาย คือ ไม่แจ้งราคาซื้อขาย มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องใบสั่งยา มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“ในการดูแลเรื่องยา แม้จะกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนแจ้งข้อมูลการซื้อขาย แต่ถ้าผู้บริโภคเห็นว่าถูกคิดราคาเกินจริง หรือสูงกว่าราคาที่แจ้งไว้ สามารถร้องเรียนเข้ามายังกรมฯ ได้ จะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในเบื้องต้นกรมฯ จะเชิญโรงพยาบาลเอกชนประมาณ 70 ราย หรือประมาณ 20% จาก 353 รายมาหารือ หลังจากมีการตรวจสอบพบว่ามีการคิดค่ายาสูงเกินจริง” นายวิชัยกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...