xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียวกฎกระทรวง คค.ดันตั้ง “Safety Manager” ลดอุบัติเหตุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ครม.เห็นชอบกฎกระทรวง คมนาคมดันตั้ง “Transport Safety Manager” ช่วยควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนน “อาคม” เตรียมหารือ ก.ศีกษาฯ เพิ่มหลักสูตร วินัยจราจร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 2 เม.ย. ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นข้อกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและรถบรรทุกในประเทศไทยต้องจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) ที่เป็นส่วนช่วยควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ทั้งนี้ จะมีบุคลากรที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการขนส่งทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล แนะนำให้คำปรึกษา ตรวจประเมินความพร้อมของพนักงานขับรถและตัวรถ ตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ วิเคราะห์ และรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำมากำหนดเป็นมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันจะทำให้การขนส่งทางถนนของประเทศไทยมีมาตรฐาน เกิดความปลอดภัย และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 โดยกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของทุกประเภทการขนส่งต้องจัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง

ขั้นตอนหลังจากนี้ ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

“ได้ผลักดันแผนตั้ง Safety Manager มา 4 ปี เพื่อให้มีรูปแบบในการควบคุมความปลอดภัยของรถโดยสารและรถบรรทุกอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้นำโมเดลของญี่ปุ่นมาดำเนินการเพราะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้จริง”

นายอาคมกล่าวว่า ประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตทางถนนสูง ซึ่งกระทรวงคมนาคมและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมรณรงค์มาตรการต่างๆ ทำให้สถิติลดลงจากปี 2555 ที่มีอัตราการเสียชีวิตที่ 36.2 ต่อแสนประชากร เป็น 32.7 ต่อแสนประชากร และปรับจากประเทศที่มีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอันดับ 2 มาอยู่ที่อันดับ 9

ทั้งนี้ หากคิดเป็นอัตราผู้เสียชีวิตทางถนนก่อนหน้านี้จะมีการว่า 24,000 คนต่อปี ปัจจุบันอยู่ที่ 22,000 คนต่อปี โดยมีเป้าหมายลดลงต่ำกว่า10,000 คนต่อปีในปี 2020

ล่าสุดได้หารือกับทูตพิเศษของสหประชาชาติ พอใจแผนและแนวทางรณรงค์ของไทย ซึ่งมุ่งเน้นในการปลุกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลัก โดยที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้สนับสนุนงบจากกองทุน กปถ.ในการอบรมและทดสอบเด็กนักเรียนก่อนออกใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ เพื่อให้เข้าใจ และเคารพในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้เตรียมประสานกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้บรรจุเรื่องข้อกฎหมาย วินัยจราจรไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรแก่เด็ก และเยาวชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...