xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.ปลื้มเอกชน 113 แห่งรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ ปี 61

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กนอ.มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย ประจำปี 2561 ให้แก่โรงงานในนิคมฯ พื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง โดยมอบธงขาว-ดาวเขียวแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จำนวน 113 แห่ง และมอบธงขาว-ดาวทอง แก่โรงงานที่รักษามาตรฐานตามเกณฑ์ ธรรมาภิบาลดีเยี่ยมต่อเนื่อง 6 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2561 อีกจำนวน 55 แห่ง

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (25 มีนาคม 2562) กนอ.ได้จัดพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2561 แก่สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในกลุ่มพื้นที่มาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมอบธงขาว-ดาวเขียว (Green Star Award) แก่สถานประกอบการที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จำนวน 113 โรงงาน และมอบธงขาว-ดาวทอง (Gold Star Award) แก่สถานประกอบการที่มีการรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี นับจากปีที่มีการประเมินตั้งแต่ปี 2556-2561 รวมทั้งสิ้น 55 แห่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับของภาคประชาชน และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนไทยและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ กำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กนอ. ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนรอบนิคมฯ โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 10 ด้าน ประกอบด้วย 1. การจัดการน้ำ พิจารณาจากการวางแผนจัดการระบบระบายน้ำและน้ำเสีย ตรวจสอบดูแลการจัดการข้อมูล การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง 2. การจัดการด้านขยะ/กากของเสีย ลดปริมาณกากของเสีย 3. การจัดการระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 4. การจัดการไอระเหยสารเคมีและสารอินทรีย์ระเหย (VOC) (เฉพาะโรงงานที่มีสาร VOC) 5. ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ทำงาน

6. การจัดการอุบัติเหตุ/อุบัติภัยและข้อร้องเรียนที่มีต่อโรงงานนั้นๆ 7. การจัดให้มีพื้นที่สีเขียว รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง 8. การสนับสนุนส่งเสริมชุมชนและการมีส่วนร่วมกับภาคสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบนิคมฯ ให้มีรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน 9. การจราจรขนส่งวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ และ 10. ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล และระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

สำหรับโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2561 มีสถานประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 129 ราย โดยได้รับมอบธงขาว-ดาวเขียวรวมทั้งสิ้น 113 แห่ง แบ่งเป็น นิคมฯ มาบตาพุด 47 โรงงาน นิคมฯ ดับบลิวเอชเอตะวันออก 36 โรงงาน นิคมฯ ผาแดง 3 แห่ง นิคมฯ เอเชีย 12 แห่ง นิคมฯ อาร์ไอแอล 5 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 10 แห่ง

พร้อมกันนี้ กนอ.ยังได้มอบธงขาว-ดาวทองแก่โรงงานที่สามารถรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี นับตั้งแต่ปี 2556-2561 อีกจำนวน 55 แห่ง แบ่งเป็นสถานประกอบการในนิคมฯ มาบตาพุด 20 แห่ง นิคมฯ ดับบลิวเอชเอตะวันออก 17 แห่ง นิคมฯ ผาแดง 2 แห่ง นิคมฯ เอเชีย 8 แห่ง นิคมฯ อาร์ไอแอล 4 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 4 แห่ง ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน รวมทั้งการลดและขจัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพ
กำลังโหลดความคิดเห็น...