xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เป็นเจ้าภาพประชุมระดับปลัดกระทรวง ติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญของอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“พาณิชย์” เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียน ครั้งที่ 35 วันที่ 12-13 มี.ค.นี้ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินมาตรการสำคัญ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็นที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจอาเซียน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN Economic Integration หรือ HLTF-EI) ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียน โดยจะหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินมาตรการสำคัญภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจอาเซียน

สำหรับประเด็นที่จะมีการหารือกัน เช่น 1. ประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนเสนอให้อาเซียนร่วมกันดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จในปี 2562 (PriorityEconomic Deliverables) ซึ่งสมาชิกอาเซียนเห็นชอบเบื้องต้นแล้ว จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะทำงานระดับสูงพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนที่ภูเก็ตต่อไป 2. การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือกับการเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกฎระเบียบของอาเซียน เพื่อให้การออกกฎหมาย กฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ 4. การปรับปรุงกลไกการทำงานของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสามารถรับมือกับประเด็นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2562 ไทยได้กำหนด Theme ของการเป็นประธานอาเซียน คือ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยได้เสนอ Priority Economic Deliverables 13 ประเด็นภายใต้ 3 ด้าน คือ 1. สู่อนาคต (Future Orientation) มีประเด็นสำคัญ เช่น การจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียนเพื่อรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน เป็นต้น 2. ความเชื่อมโยง (Enhanced Connectivity) มีประเด็นสำคัญ เช่น การเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนให้ครบทั้ง 10 ประเทศสมาชิก การสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน เป็นต้น และ 3. ความยั่งยืน (Sustainable in all dimensions) มีประเด็นสำคัญ เช่น การจัดทำแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยั่งยืน การจัดทำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน เป็นต้น

การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 113,934 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 13% โดยไทยส่งออกไปอาเซียนในปี 2561 มูลค่า 68,437 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 45,497 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเกินดุล 22,940 ล้านเหรียญสหรัฐ และการส่งออกของไทยไปอาเซียนในปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วน 27% ของการส่งออกทั้งหมดของไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...