xs
xsm
sm
md
lg

ไทย-อาเซียนลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลง AJCEP เพิ่มการเปิดตลาดบริการ การลงทุน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไทย-อาเซียนลงนามกับญี่ปุ่นในพิธีสารแก้ไขความตกลง AJCEP เพิ่มการเปิดตลาดบริการ การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา และการลงทุน เผยญี่ปุ่นเปิดให้อาเซียนถือหุ้นได้ 100% ในสาขาบริการจำนวนมาก พร้อมเปิดบริการการแพทย์ ทันตกรรม วิชาชีพพยาบาล และบริการก่อสร้าง ท่องเที่ยว โทรคมนาคม ตามที่ไทยร้องขอ คาดเพิ่มโอกาสไทยเข้าไปลงทุน ส่วนด้านการลงทุน เพิ่มเงื่อนไขคุ้มครองการลงทุน มั่นใจดึงญี่ปุ่นมาลงทุนในอีอีซีได้เพิ่มขึ้น

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงการประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2562 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ไทยได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนรวม 10 ประเทศ ลงนามพิธีสารฉบับที่ 1 เพื่อแก้ไขความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) เพื่อเพิ่มข้อตกลงด้านการค้าบริการ การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา และการลงทุนในความตกลง AJCEP เดิมที่ได้จัดทำตั้งแต่ปี 2552 และเป็นความตกลงที่ครอบคลุมเฉพาะเรื่องการค้าสินค้า โดยพิธีสารฉบับแก้ไขดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายในครึ่งปีหลังของปี 2562

ทั้งนี้ ในด้านการค้าบริการ ไทยจะได้ประโยชน์จากการที่ญี่ปุ่นจะเปิดตลาดสาขาบริการให้กับอาเซียนเพิ่มเติม ในระดับสูงกว่าที่ญี่ปุ่นผูกพันไว้กับองค์การการค้าโลก (WTO) เช่น บริการด้านวิจัยและพัฒนา บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิชาชีพ บริการโสตทัศน์ บริการก่อสร้าง บริการจัดจำหน่าย บริการสิ่งแวดล้อม บริการการเงิน และบริการขนส่งในบางกิจกรรม เป็นต้น โดยญี่ปุ่นเปิดตลาดให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ถึง 100% และญี่ปุ่นยังจะเปิดตลาดเพิ่มเติมจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ซึ่งเป็นความตกลงสองฝ่ายระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เช่น บริการด้านการแพทย์และทันตกรรม และบริการด้านวิชาชีพพยาบาล เป็นต้น พร้อมทั้งเปิดตลาดบริการเพิ่มเติมให้ตามที่ไทยเรียกร้องในสาขา เช่น บริการก่อสร้าง บริการการท่องเที่ยว บริการด้านโทรคมนาคม เป็นต้น จึงเป็นโอกาสให้นักลงทุนไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาบริการดังกล่าวสามารถเข้าไปลงทุนในญี่ปุ่นได้อย่างครบวงจร ขณะที่ไทยได้เปิดตลาดบริการด้านการวิจัยและพัฒนา การให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการ และบริการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าจะช่วยยกมาตรฐานภาคบริการของไทย

สำหรับด้านการลงทุน จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองการลงทุน การส่งเสริม และอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นในฐานะนักลงทุนอันดับหนึ่งของไทย ทำให้มีการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น โดยญี่ปุ่นสนใจการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยเฉพาะในสาขายานยนต์แห่งอนาคต อากาศยาน เครื่องมือแพทย์ หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยยกระดับภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทานของไทยให้สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกได้

ก่อนหน้านี้ ความตกลง AJCEP ครอบคลุมเฉพาะการค้าสินค้า ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2552 จากนั้นสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นได้เริ่มเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงด้านการค้าบริการ การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา และการลงทุนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถบรรลุผลการเจรจาได้ในปี 2561

ในปี 2560 อาเซียนกับญี่ปุ่นมีมูลค่าการค้ารวม 219,258.44 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกจากอาเซียนไปญี่ปุ่น 105,792.08 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้าของอาเซียนจากญี่ปุ่น 113,466.36 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นมายังอาเซียนอยู่ที่ 13,414.57 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการค้าทวิภาคี ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทย ในปี 2561 การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีมูลค่า 60,201.49 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.24 มูลค่าการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น 24,941.87 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าของไทยจากญี่ปุ่น 35,259.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯสินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไก่แปรรูป เครื่องโทรสารโทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เป็นต้น สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...