xs
xsm
sm
md
lg

NGV Marketplace ต้นแบบยุทธศาสตร์เกษตร 4.0

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กระทรวงเกษตรฯ จับมือ ปตท. กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ และเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี ร่วมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 ช่วยแก้ไขปัญหาตลาดสินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยผ่านสถานีบริการ NGV ปตท. และส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อน Digital Economy ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับเกษตรกรทั่วประเทศ

วันนี้ (6 มีนาคม 2562) นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พันเอก ไชยปราการ พิมพ์จินดา รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ และนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ NGV Marketplace ตามแผนยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านสถานีบริการ NGV ปตท. และส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อน Digital Economy ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับเกษตรกรทั่วประเทศ


นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนสังคมและชุมชนเพื่อหยั่งรากสินค้าเกษตรมาตรฐานอย่างมั่นคงและยั่งยืน ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญตามนโยบายตลาดนำการผลิตที่ใช้ดิจิทัลเป็นกลไกขับเคลื่อนและสร้างการยอมรับต่อสาธารณชน เพื่อยกระดับการเกษตรของประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตรดิจิทัล (ยุทธศาสตร์พระพิรุณ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการริเริ่มโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานรองรับทั้งด้านการขนส่ง คลังสินค้า และการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างตลาดกลางสินค้าเกษตรทั่วภูมิภาค เริ่มต้นจากพื้นที่นำร่องเครือข่ายผู้บริโภคในเขต อ.บ้านบึง และ อ.เมือง จ.ชลบุรี เช่น กรมทหารราบที่ 21 รอ. โรงงาน และสถาบันการศึกษาในเมืองบ้านสวน โดยใช้สถานีบริการ NGV ปตท.เป็นจุดรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง รวมทั้งสามารถตามสอบความเชื่อมั่นของการผลิตได้ตลอดกระบวนการ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญตั้งแต่กระบวนการรับรอง ตามสอบ และจับคู่ซื้อขายสินค้า เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงตลาดกลางได้ง่าย และเข้าถึงบริการภาครัฐได้โดยครบวงจร ทำให้ภาคเกษตรกรรมของไทยสามารถยกระดับขึ้นสู่การใช้ประโยชน์ดิจิทัล ลดข้อจำกัดการเข้าถึงตลาด ตลอดจนถึงสร้างวงจรเศรษฐกิจคู่ขนานโดยอาศัยกลไกตลาดกลางค้าสินค้าเกษตร

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นความสำคัญต่อการพัฒนาและยกระดับเกษตรกร ที่เป็นต้นแบบของการริเริ่มซื้อขายและกระจายสินค้าทางกายภาพให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อน และพัฒนากระบวนการเหล่านี้ไปสู่การใช้ Digital Platform ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ปตท.มีความมุ่งมั่นในแผนการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เกษตรกร ผ่านการบูรณาการในทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน เกษตรกร ตลาดการค้า หน่วยงานของรัฐ และการขนส่ง ในการรวบรวมสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรอง โดยใช้สถานีบริการ NGV และผู้ประกอบการที่มีความพร้อม ทำหน้าที่เป็นร้านจำหน่าย และเป็นศูนย์รวบรวมสินค้าเกษตรเพื่อกระจายสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายให้สามารถนำรูปแบบและระบบการดำเนินงาน market place ในสถานีบริการ NGV ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมตามปัจจัยของแต่ละพื้นที่ และต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรแปรรูป หรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนได้อีกด้วย

นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน กล่าวว่า เทศบาลเมืองบ้านสวนมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NGV Marketplace ในการสนับสนุนตลาดสินค้าเกษตร ด้วยการส่งเสริมให้โรงเรียนในพื้นที่รับซื้อวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อประกอบอาหารให้นักเรียนบริโภคในราคาที่เป็นธรรม โดยตั้งเป้าหมายรับซื้อ 10 โรงเรียน ซึ่งมีจำนวนนักเรียนกว่า 5,000 คน เป็นการช่วยลดความผันผวนของราคาและยกระดับเกษตรกรให้ผลิตสินค้าปลอดภัย และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้บริโภคอาหารปลอดภัยและมีพัฒนาการที่ดี


กำลังโหลดความคิดเห็น...