xs
xsm
sm
md
lg

ทล.เปิดชิงสัมปทานระบบเก็บเงิน “มอเตอร์เวย์” 6.1 หมื่นล้าน ขายซอง 27 ก.พ.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมทางหลวงประกาศประมูลระบบ O&M เก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี มูลค่ากว่า 6.1 หมื่นล้าน ขายซอง 27 ก.พ.-27 มี.ค. ยื่นซอง 27 มิ.ย. รื้อ TOR ขยายเวลาก่อสร้างเป็น 3 ปี
 
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) แล้ว โดยผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (Request for Proposal (RFP) documents) สำหรับแต่ละโครงการในวันทำการของกรมทางหลวงตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ที่กรมทางหลวง เลขที่ 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-6753 โทรสาร 0-2354-0798 อีเมล pr@aec-th.com 

กำหนดรับซองข้อเสนอในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น . เปิดซองข้อเสนอในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ซึ่งผู้ยื่นต้องเสนอ 3 ซอง ได้แก่ 1. ข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิค 2. ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน 3. ข้อเสนออื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและการดำเนินงานของกรมทางหลวง

สำหรับคุณสมบัติผู้ยื่นกรณีเป็นนิติบุคคล รายเดียวจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคลจะต้องมีทุนจดทะเบียนรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท และต้องมีนิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% มีผลงานในการก่อสร้าง หรือบริหารงานโยธา ลักษณะงานถนน สะพาน หรืออุโมงค์ลอด ขนาด 4 ช่องจราจรขึ้นไป หรือทางแยกต่างระดับ ทางวิ่ง ทางขับอากาศยาน มูลค่าไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท เป็นต้น

เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิคมี 5 หัวข้อ จะต้องได้รับคะแนนแต่ละหัวข้อไม่น้อยกว่า 75% และคะแนนรวมทุกข้อไม่น้อยกว่า 80% จึงผ่านเพื่อเปิดข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน

ทั้งนี้ โครงการจะเป็นโครงการที่ให้เอกชนเป็นผู้ออกแบบและลงทุนก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอกชนลงทุนก่อสร้าง รวมถึงรายได้ทั้งหมดจากค่าธรรมเนียมผ่านทาง และให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาของโครงการทั้งหมด ทั้งในส่วนของงานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุนและงานส่วนที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง

โดยเอกชนได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าบำรุงรักษา และค่าบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียม รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนด (ภายใต้แนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Gross Cost)

สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M6) สายบางปะอิน-นครราชสีมา วงเงิน 33,258 ล้านบาท มีระยะทางรวมประมาณ 196 กิโลเมตร และมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจำนวน 9 แห่ง และทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 (สายบางใหญ่-กาญจนบุรี) วงเงิน 27,828 ล้านบาท มีระยะทางรวมประมาณ 96 กิโลเมตร และมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจำนวน 8 แห่ง

โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
- ระยะที่ 1 ออกแบบและก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

- ระยะที่ 2 ดำเนินงานและบำรุงรักษาทั้งโครงการ เป็นระยะเวลา 30 ปี

สำหรับการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 และระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง พ.ศ. 2549 อย่างเคร่งครัด

โดยรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ ข้อกำหนดคุณสมบัติต่างๆ และขั้นตอนการประกวดข้อเสนอ สามารถตรวจสอบได้จากหนังสือประกาศเชิญชวนการให้เอกชนเข้าร่วมประกวดข้อเสนออย่างเป็นทางการ ที่เว็บไซต์ www.doh-motorway.com หรือ www.doh.go.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...