xs
xsm
sm
md
lg

ไทยยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสนธิสัญญามาร์ราเคช เพิ่มโอกาสคนพิการทางสายตาเข้าถึงงานลิขสิทธิ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไทยยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญา “มาร์ราเคช” เผยจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คนพิการทางสายตาในไทยกว่า 2 แสนคนได้เข้าถึงงานลิขสิทธิ์ สามารถนำไปทำอักษรเบรลล์ หนังสือเสียงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เริ่มบังคับใช้วันที่ 28 เม.ย. 62

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้เดินทางเข้าพบนายฟรานซิส เกอร์รี ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เพื่อยื่นภาคยานุวัตรสารเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วสำหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งจะมีผลให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกลำดับที่ 49 ต่อจากฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคชของไทยจะเป็นประโยชน์สำหรับคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานลิขสิทธิ์ อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น โดยให้องค์กรที่ได้รับอนุญาตสามารถนำงานลิขสิทธิ์ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ของประเทศไทยและสมาชิกสนธิสัญญามาร์ราเคชกว่า 48 ประเทศ มาทำซ้ำ ดัดแปลง เช่น นำมาทำอักษรเบรลล์ หรือหนังสือเสียง เป็นต้น และเผยแพร่ให้แก่คนพิการได้โดยไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ อันเป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคมในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์จากทั่วโลก อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยให้ได้รับความเสมอภาคในการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

สำหรับการยื่นภาคยานุวัติสารเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคชในครั้งนี้จะมีผลผูกพันประเทศไทย เมื่อพ้นกำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่ยื่นภาคยานุวัติสาร คือ ในวันที่ 28 เม.ย. 2562 โดยประเทศที่เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาดังกล่าวแล้ว เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป เป็นต้น สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาฯ แล้ว ได้แก่ สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ ในการพบปะกับผู้อำนวยการใหญ่ WIPO ไทยยังได้หารือเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ Thailand 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม โดยอาศัยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสำคัญ พร้อมหารือแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา

ปัจจุบันมีข้อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้ให้เห็นว่า คนพิการที่มีความบกพร่องทางการเห็นของไทยมีประมาณ 204,000 คน คิดเป็น 10% ของคนพิการทั่วประเทศ และจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามอายุของประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...