xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบ 31 โปรเจกต์ คมนาคมลงทุน 3 ปี 5.75 หมื่นล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ครม.อนุมัติ 31 โครงการคมนาคม วงเงินรวม 5.75 หมื่นล้าน ผูกพัน 3 ปี (63-65) เท 3.7 พันล้านก่อสร้างกระทรวงใหม่ย่านพหลโยธิน พัฒนาสนามบินกระบี่ 1.38 พันล้าน รับเที่ยวบินเพิ่ม ด้าน ทล.กางแผน 29 โครงการ 5.25 หมื่นล้าน ตัดถนนเชื่อมเขต ศก.พิเศษ และเพื่อนบ้าน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า วันที่ 25 ธ.ค. คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งมีจำนวน 31 โครงการ วงเงินรวม 57,597.185 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณผูกพัน 3 ปี (2563-2565 ) แบ่งเป็นงบประมาณปี 2563 จำนวน 11,519.037 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2564 และปี 2565 จำนวน 46,078.148 ล้านบาท

ประกอบด้วย งานในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการของกระทรวงคมนาคม วงเงินรวม 3,710.060 ล้านบาท (ปี 2563 จำนวน 741.612 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 1,484.224 ล้านบาท และปี 2565 จำนวน 1,48.224 ล้านบาท) ซึ่งเป็นการก่อสร้างเพื่อรองรับหน่วยงานภายในที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน และศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โดยกระทรวงคมนาคมจะขอเช่าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) บริเวณย่านพหลโยธิน เพื่อนำมาใช้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาขอใช้พื้นที่ของ ร.ฟ.ท.

2. กรมท่าอากาศยาน (ทย.) จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ วงเงินรวม 1,387.125 ล้านบาท เพื่อขยายการรองรับผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศ (รองรับเที่ยวบินจากเดิม 10 เที่ยวบิน/ชั่วโมง เป็น 25 เที่ยวบิน/ชั่วโมง) ตลอดจนเพิ่มศักยภาพด้านคมนาคมและระบบลอจิสติกส์ให้ดียิ่งขึ้นและได้มาตรฐานสากล

โดยก่อสร้างทางขับขนานพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง พื้นที่ดำเนินโครงการฯ มีความพร้อมและมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว และ ทย.ได้จัดทำรายละเอียด TOR แบบรูปรายการและแผนการบริหารจัดการโครงการเสร็จแล้ว

3. กรมทางหลวง (ทล.) จำนวน 29 โครงการ วงเงินรวม 52,500 ล้านบาท (ปี 2563 จำนวน 10,500 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 21,000 ล้านบาท และปี 2565 จำนวน 21,000 ล้านบาท) ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 3 โครงการ เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ยกระดับรายได้และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค วงเงิน 1,306 ล้านบาท ได้แก่ โครงการขยายทางเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร จำนวน 2 โครงการ และการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก)

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 5 โครงการ เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก และสนับสนุนท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่ 3 วงเงิน 1,874 ล้านบาท

และพัฒนาด้านคมนาคมและระบบลอจิสติกส์ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 21 โครงการ วงเงิน 7,320 ล้านบาท ประกอบด้วย การขยายช่องจราจรให้เป็น 4-8 ช่องจราจร 12 โครงการ สร้างแนวทางใหม่ 4 โครงการ ก่อสร้างสะพานและทางแยกต่างระดับ 1 โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มมาตรฐานถนนเป็นชั้น 1 จำนวน 2 โครงการ และก่อสร้างต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี

สำหรับการเสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องดำเนินการตามกฎหมายและมติ ครม. ได้แก่ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 26 บัญญัติให้ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปให้หน่วยรับงบประมาณเสนอ

ครม.พิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ให้ส่วนราชการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ รายการที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป จากเดิมภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เป็น ให้ส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เพื่อนำเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติ ก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณฯ ไปยังสำนักงบประมาณต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...