xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ผลิตเอทานอลย้ำ 12 ปี ช่วยไทยลดนำเข้าน้ำมัน 1.6 แสนล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย ครบรอบ 12 ปี เผยช่วยสร้างเม็ดเงินสู่ชาวไร่อ้อย 6.6 หมื่นล้านบาท เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอีก 3.8 หมื่นล้านบาท ลดนำเข้าน้ำมันมากถึง 9,750 ล้านลิตร หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 160,000 ล้านบาท หนุนนโยบายรัฐก้าวสู่ Bio Economy

นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน อุปนายก รักษาการนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย หรือ TEMA เปิดเผยในการดำเนินงานครบ 12 ปี ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - ต.ค. 2561 โครงการใช้เอทานอลได้สร้างเม็ดเงินไปสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยรวมกว่า 66,000 ล้านบาท ผ่านการใช้กากน้ำตาลกว่า 27.5 ล้านตัน เป็นวัตถุดิบ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังประมาณ 38,000 ล้านบาท โดยคิดเป็นการใช้มันสำปะหลังกว่า 16.3 ล้านตัน เพื่อผลิตเอทานอล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร และช่วยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากมูลค่าของกากน้ำตาลจากปีละ 1,000 ล้านบาทในช่วงก่อนมีโครงการเอทานอล เป็นปีละ 9,600 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) ของภาครัฐ ยังส่งเสริมการนำอ้อยมาเพิ่มมูลค่าตั้งแต่การผลิตเอทานอลที่เป็นเชื้อเพลิง การต่อยอดสู่พลาสติกชีวภาพ เคมีภัณฑ์ต่างๆ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางพลังงาน ตั้งแต่ปี 2549 - ต.ค. 2561 ประเทศไทยใช้เอทานอลแทนการนำเข้าน้ำมันมากถึง 9,750 ล้านลิตร หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 160,000 ล้านบาท

“สมาคมฯ มุ่งหวังในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเอทานอลไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมอาชีพ-สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต” นายเจษฎา กล่าว

ทั้งนี้ สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย จัดตั้งขึ้นโดยผู้ประกอบการผลิตเอทานอล ทั้งที่ใช้วัตถุดิบจากกากน้ำตาล น้ำอ้อย และ มันสำปะหลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ข้อขัดแย้งต่างๆ ช่วยประสานงานทำความตกลงกับบุคคลภายนอก และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าเอทานอล ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งประสานประโยชน์ทางการค้า การเงิน เศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมีวิสัยทัศน์สู่ความเป็นผู้นำทางด้านเอทานอลเพื่อเป็นพลังงานทดแทนแห่งภูมิภาค และเป็นผู้ผลิตเอทานอลเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กำลังโหลดความคิดเห็น...