xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เผย พ.ร.บ.มหาชนจำกัดฉบับแก้ไข เน้นเพิ่มระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“พาณิชย์” เผยการปรับแก้ไข พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ได้เน้นให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ช่วยให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และกรรมการสามารถจัดประชุมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้รวดเร็วขึ้น ล่าสุดรอเข้า สนช. คาดมีผลบังคับใช้กลางปีหน้า

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา โดยหัวใจหลักของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย คือ การอำนวยความสะดวก เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทมหาชนจำกัด กรรมการ และผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัดในการดำเนินการต่างๆ โดยเพิ่มช่องทางผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายที่แก้ไข แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ 1. เพิ่มช่องทางการโฆษณา การส่งเอกสาร การประชุมกรรมการ และการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนให้สามารถดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ประกอบด้วย มาตรา 6 การเพิ่มช่องทางโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นอกจากทางหนังสือพิมพ์ มาตรา 7 เพิ่มช่องทางการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 79 เพิ่มช่องทางการประชุมกรรมการให้สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เพิ่มมาตรา 102/1 เพิ่มช่องทางการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-proxy) 2. ปรับปรุงวิธีการเรียกประชุมกรรมการ ในกรณีที่บริษัทไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า โดยให้กรรมการ 2 คน ที่ร้องขอสามารถเรียกประชุมกรรมการได้ ตามมาตรา 81 และ มาตรา 82 และยังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายให้ออกประกาศได้เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ได้แก้ไขปรับปรุงอีกด้วย

นายวุฒิไกรกล่าวว่า ขั้นตอนต่อไปสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและไม่ต้องส่งเข้า ครม.อีกครั้งหนึ่ง แต่ให้ส่งไปยังคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา นำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา 3 วาระ ก่อนตราเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป คาดว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับประมาณกลางปี 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เกิดขึ้นจากคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ให้แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ใน 6 ประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่ง กขร. ได้ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ในฐานะผู้รักษาการ) ดำเนินการเสนอเรื่องตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไป ซึ่งการปรับแก้กฎหมายในครั้งนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก หลากหลายช่องทาง และยังเป็นการลดต้นทุนของภาคธุรกิจโดยการส่งเสริมให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561) บริษัทมหาชนจำกัด ดำเนินธุรกิจอยู่จำนวนทั้งสิ้น 1,218 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนนิติบุคคลคงอยู่ทั้งหมด (นิติบุคคลคงอยู่ 714,478 ราย) ทุนจดทะเบียนรวม 5.15 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.98 ของทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ทั้งหมด (ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ทั้งหมด 17.77 ล้านล้านบาท)


กำลังโหลดความคิดเห็น...