xs
xsm
sm
md
lg

รฟม.ยันรถไฟฟ้า “น้ำเงิน, ม่วง” จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการครบตามมาตรฐานสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รฟม.ชี้แจงรถไฟฟ้าทุกสายที่รับผิดชอบจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุครบตามมาตรฐานสากลและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องภายใต้พื้นที่ของรถไฟฟ้า เปิดรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานผู้พิการ ตั้งแต่ออกแบบเพื่อความพึงพอใจสูงสุด ยันปรับปรุงทางเท้าสถานีสีม่วงแล้ว ที่เหลือเป็นทางเท้าในพื้นที่ของหน่วยงานอื่น

จากกรณีที่ภาคีคนพิการได้ยื่นฟ้องรถไฟฟ้าสายสีม่วง ประกาศวันสิทธิคนพิการไทย บริเวณหน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยกล่าวว่า รฟม.ผู้รับผิดชอบรถไฟฟ้าสายสีม่วง (รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม) ได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับผู้พิการภายในสถานีรถไฟฟ้าและในขบวนรถไม่ครบสมบูรณ์ และขัดต่อหลักความเสมอภาคนั้น

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยกองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการฯ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า รฟม.ได้ดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายใต้พื้นที่ในความรับผิดชอบของโครงการรถไฟฟ้าทุกสายในการกำกับของ รฟม. ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งครอบคลุมถึงรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

รฟม.ได้พิจารณาใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในสากล และคำนึงถึงกฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ยังได้เปิดรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานผู้พิการต่างๆ ผ่านการประชุมหารือและการเปิดให้เข้าเยี่ยมชมโครงการหลายครั้ง ในแต่ละช่วงเวลา

ทั้งนี้ เนื่องด้วยหน่วยงาน สมาคม โรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมีจำนวนมาก รฟม.จึงได้รับข้อคิดเห็นที่มีความหลากหลายในการพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ที่จะรองรับความพึงพอใจสำหรับผู้พิการได้ครบทุกกลุ่ม ซึ่ง รฟม.ได้พิจารณาจากอุปกรณ์ที่สามารถอำนวยความสะดวกได้ดี โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่สถานี เปิดโอกาสให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะได้สอดคล้องตามหลักความเสมอภาค ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. รฟม.ได้ดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 โดยการปรับปรุงทางเท้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ทางเท้าในบริเวณอื่นนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่ง รฟม.จะดำเนินการแจ้งปัญหาไปยังผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

2. รฟม.ได้ดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 โดยการติดตั้งลิฟต์โดยสารและจัดทำทางลาดสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา บริเวณทางขึ้น-ลงสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ทั้งสองฝั่งถนน

สำหรับกรณีที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ซึ่งได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน สถานีรถไฟฟ้าบางพลู และสถานีรถไฟฟ้าแยกนนทบุรี 1 มีลักษณะคร่อมทางแยกนั้น ก่อนดำเนินการก่อสร้าง รฟม.ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานผู้พิการจำนวนหลายครั้งตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ โดยได้มีการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถูกเวนคืนร่วมด้วย จนได้มีข้อสรุปโดยให้มีการติดตั้ง Inclined Platform Lift (ลิฟต์บันได) เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับสถานีคร่อมทางแยก นอกเหนือจากอุปกรณ์หลักที่มีอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ในระหว่างดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ รฟม.ยังได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้พิการเป็นระยะๆ รวมทั้งได้มีการร่วมลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุในโครงสร้างพื้นฐาน และในระบบขนส่งมวลชนของกระทรวงคมนาคมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ณ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน สถานีรถไฟฟ้าบางพลู และสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ รวมถึงทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน กับสถานีรถไฟบางซ่อนของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ซึ่งจากการทดลองใช้ Inclined Platform Lift ของผู้พิการเป็นที่พึงพอใจ

3. รฟม.ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่ได้มีหนังสือแจ้งขอให้ รฟม.จัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นแบบแนวเตือนภัยให้ระวังสิ่งกีดขวาง (Detectable Warning Tile) บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT

4. รฟม.ได้ดำเนินการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT ครบทุกสถานี

5. รฟม.ได้ดำเนินการออกแบบสถานีรถไฟฟ้า MRT โดยกำหนดระดับพื้นชานชาลา และระดับพื้นภายในตู้โดยสาร ให้มีความเหมาะสมสำหรับผู้พิการสามารถขึ้น-ลงขบวนรถไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง รวมทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมไว้กรณีผู้พิการต้องการความช่วยเหลือ

6. รฟม.ได้ดำเนินการติดตั้งลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการ 1 ชุด และจัดทำทางลาด เพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้บริการอาคารจอดแล้วจรของรถไฟฟ้า MRT ครบทุกอาคาร รวมทั้งได้จัดให้มีช่องจอดรถสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ซึ่งแสดงสัญลักษณ์ไว้อย่างชัดเจน

7. กรณีสะพานข้ามแยก (Sky Walk) ของสถานีสำโรง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการนั้น รฟม.ได้ก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการสถานีสำโรงได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น นอกเหนือจากที่ รฟม.ได้ติดตั้งลิฟต์โดยสารทางขึ้น-ลงสถานีทั้งสองฝั่งของถนนครบถ้วนแล้วกำลังโหลดความคิดเห็น...