xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ยันอยู่ข้างผู้บริโภค จับมือสาธารณสุขแก้ปัญหาค่ายา-ค่ารักษา รพ.เอกชนแพง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“พาณิชย์” ยันอยู่ฝ่ายผู้บริโภค แก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนสูงเกินจริง ถกสาธารณสุขผลักดันให้โรงพยาบาลนำค่ายา ค่ารักษาพยาบาลใส่ไว้ในเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบก่อนใช้บริการ ย้ำหากไม่ร่วมมือจะใช้ไม้แข็งนำเข้าบัญชีสินค้าและบริการควบคุม เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องค่ายาและรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนสูงเกินจริงว่า กรมฯ ได้หารือร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลค่ารักษาพยาบาล โดยได้หารือมาตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย.2561 และนัดหารืออีกครั้งในวันที่ 9 พ.ย. 2561 ซึ่งจะเสนอให้มีการแสดงราคาค่ายา ค่ารักษาพยาบาลให้มีความโปร่งใส แข่งขันกันในโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น และให้ประชาชนเป็นผู้เลือก โดยให้ประชาชนรู้และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะราคาได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อลดความสงสัยและโต้แย้ง

“กรมฯ ได้ออกไปตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 62 แห่ง ช่วงวันที่ 1-5 ต.ค.ที่ผ่านมา ไปดูว่าติดราคากันตรงไหน แบบไหน พบว่าบางโรงพยาบาลทำเป็นเอกสารให้เปิดดู บางโรงพยาบาลใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ บางโรงพยาบาลใส่ในเว็บไซต์ จึงเห็นว่าควรจะมีมาตรฐานการปิดป้ายแสดงราคาที่เหมือนๆ กัน เพราะปัจจุบันแต่ละโรงพยาบาลมีเว็บไซต์ของตัวเองอยู่แล้วก็ควรจะเอาขึ้นเว็บไซต์เอาใส่ไว้ให้คนเข้ามาดูได้ เปรียบเทียบได้ เพราะถ้ารู้ราคาก่อนก็จะใช้ประกอบการตัดสินใจได้ว่าจะไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไหน”

สำหรับรายละเอียดที่จะต้องเอาไปใส่ไว้ในเว็บไซต์จะต้องมีรายการค่ายาที่จำเป็นที่คนต้องใช้ เพราะมีสถิติประกอบอยู่แล้วว่าปัจจุบันคนใช้ยาอะไรมาก หรือค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัดก็ต้องใส่ไว้ โดยยึดตามหลักสถิติการใช้บริการเช่นเดียวกัน และเมื่อได้ข้อสรุปร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วก็จะเชิญโรงพยาบาลเอกชนมาหารือเพื่อดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

ส่วนข้อเสนอให้นำค่ายาและค่ารักษาพยาบาลเป็นสินค้าและบริการควบคุมภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 นั้น กระทรวงพาณิชย์ต้องหารือกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบก่อน หากเห็นด้วยก็จะนำเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณากำหนดเป็นสินค้าและบริการควบคุม และจะมีมาตรการกำกับดูแลได้ต่อไปเหมือนกับสินค้าควบคุมอื่นๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำตาลทราย เป็นต้น

ทั้งนี้ การดูแลเรื่องค่ายาและค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดให้มีการปิดป้ายแสดงราคาไว้ในที่เปิดเผยและชัดเจน หรือให้จัดทำเป็นเอกสารหรือเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่ายาและค่าบริการก่อนการตัดสินใจใช้บริการ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กำหนดให้การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดำเนินการสถานพยาบาล มาตรา 32 (3) ผู้รับอนุญาตต้องแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วยที่สถานพยาบาลต้องแสดงตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง โดยกำหนดโทษตามมาตรา 59 ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท แต่ละโรงพยาบาลจะมีการประมาณการอัตราค่าบริการเบื้องต้นแจ้งให้ผู้รับการรักษาทราบก่อน

ส่วนการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงได้มีคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลราคาแพง และคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลราคาแพง ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดำเนินการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...