xs
xsm
sm
md
lg

คค.ชูแผนแม่บทดันไทย “ฮับ” คาร์โก้ ปั้น Logistics Park กระจายสินค้า e-Commerce

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สนข.ทำแผนแม่บทขนส่งทางอากาศฉบับแรกของประเทศบูรณาการอุตฯ การบินทั้งระบบ มุ่งเป็นฮับในภูมิภาคใน 15 ปี ชูเป็นจุดหมายและจุดเปลี่ยนถ่าย ศูนย์กลาง MRO และฐานผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน “อาคม” แนะวางโครงข่ายคมนาคมทางอากาศเชื่อมถนนเพื่อการกระจายสินค้ารองรับ e-Commerce ที่มีมูลค่าสูง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา “การศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย” ครั้งที่ 2 ว่า แผนแม่บทนี้จะเป็นการวางกรอบทิศทางการพัฒนาการขนส่งทางอากาศ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ฉบับแรกของประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “ศูนย์กลางธุรกิจการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ซึ่งจะสรุปผลศึกษาเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบเร็วๆ นี้

โดยแผนนี้จะศึกษาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และมียุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ระยะ 15 ปี (2562-2576) เป็นแนวคิดครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบท่าอากาศยานและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง 2. การพัฒนาธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนับสนุน 3. การพัฒนาบริการการเดินอากาศ 4. การพัฒนากลไกการกำกับดูแลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ 5. การพัฒนาบุคลากรด้านการบิน รวมทั้งจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดทำ 2 โครงการนำร่อง ได้แก่ “การจัดทำแนวทางและขั้นตอนการพัฒนา Airport Logistics Park (ALP) ในสนามบินสุวรรณภูมิ” และ “การพัฒนาสนามบินภูมิภาคเพื่อใช้ฝึกอบรมนักบิน” เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน

ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางอากาศมีการเติบโตสูงจาก e-Commerce ซึ่งต้องการการกระจายสินค้าจากเครื่องบินไปสู่ผู้ซื้อในเวลารวดเร็วและถูกต้องตามกำหนด ดังนั้นจะต้องมีระบบการเชื่อมต่อเพื่อกระจายสินค้าระหว่างอากาศกับทางบกที่ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าได้ในอนาคต รวมถึงส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางอากาศสนามบินภูมิภาคเพิ่มขึ้น จากปัจุบันที่ใช้พื้นที่ใต้ท้องเครื่องบินโดยสารเป็นหลัก

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า สนข.รับฟังความเห็นครั้งที่ 2 และจะใช้เวลาสรุปประมาณ 1 เดือน เสนอกระทรวงคมนาคม และ ครม.ได้ ปัจจุบันการขนส่งทางอากาศมีมูลค่า 12% ของ GDP ซึ่งในปี 2560 สนามบินสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารประมาณ 60 ล้านคนต่อปี และรองรับเที่ยวบินมากกว่า 350,000 เที่ยวต่อปี ส่วนสนามบินดอนเมืองมีผู้โดยสารประมาณ 38 ล้านคนต่อปี และรองรับเที่ยวบินมากกว่า 250,000 เที่ยวต่อปี

ขณะที่ประเทศมีมูลค่าการขนส่งสินค้าทางอากาศรวม 15.6 ล้านล้านบาท หรือ 24% ของมูลค่าการนำเข้าส่งออกทั้งหมด โดยเป็นการส่งออก 8 ล้านล้านบาท นำเข้า 7.6 ล้านล้านบาท แต่มีปริมาณการขนส่งทางอากาศเพียง 1% เท่านั้น โดยในจำนวนนี้มีสัดส่วนของสินค้านำเข้า-ส่งออกที่ผ่านสนามบินสุวรรณภูมิถึง 96.95% ส่วนที่เหลือใช้ขนส่งทางน้ำและทางถนน

สำหรับร่างแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยในระยะ 15 ปีเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีมาตรฐานการให้บริการระดับโลก คือการเป็นจุดหมายปลายทางและจุดเปลี่ยนถ่ายที่สำคัญของภูมิภาค การเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) การเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน

โดยแบ่งเป็น ปีที่ 1-10 (2562-2571) มุ่งเป็น Tranfer Hub วางรากฐานการพัฒนาสู่การเป็น Global Aviation Hub ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารรวม 288 ล้านคนต่อปี มีปริมาณสินค้าที่ 1.8 ล้านตันต่อปี และปีที่ 11-15 (2572-2576) การลงทุนในธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยานและอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยานใน Tier1 และ Tier2 เริ่มเป็นรูปธรรม และมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น Global Aviation Hub อย่างเต็มตัว โดยคาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารที่ 422 ล้านคนต่อปี ปริมาณสินค้าที่ 2 ล้านตันต่อปี และมีรายได้รวมของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานในไทยที่ 20,000 ล้านบาทต่อปี


กำลังโหลดความคิดเห็น...