xs
xsm
sm
md
lg

SPCG ปลื้ม 19 โซลาร์ฟาร์มกวาดรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


SPCG รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 โซลาร์ฟาร์ม 19 แห่งมากที่สุดในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 61 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ไม่ก่อมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (24 ส.ค.) นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ “SPCG” เปิดเผยว่า โครงการโซลาร์ฟาร์ม 19 แห่งของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับรางวัลโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ แนวคิดและความจำเป็นของการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป

นางวันดีกล่าวว่า SPCG เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก ที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำกว่า 2% ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปัจจุบันสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 200,000 ตันต่อปี อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้ในหลักการทำงานของโครงการโซลาร์ฟาร์ม จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้โซลาร์ฟาร์มขึ้นที่โครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งแรก ณ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจ ได้เข้าศึกษาการทำงานของโซลาร์ฟาร์มอย่างใกล้ชิด

ในปี 2560 ที่ผ่านมา โซลาร์ฟาร์มของ SPCG ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โซลาร์ฟาร์ม (โคราช 1) โซลาร์ฟาร์ม (นครพนม 2) และ โซลาร์ฟาร์ม (ขอนแก่น) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องไปสู่การพัฒนาโซลาร์ฟาร์มอีก 33 โครงการให้ก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ทั้งหมด พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาสู่ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียวทั้งหมดต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการโซลาร์ฟาร์มที่ได้รับรางวัล 19 แห่ง ได้แก่ โซลาร์ฟาร์ม (ขอนแก่น 1) โซลาร์ฟาร์ม (ขอนแก่น 2) โซลาร์ฟาร์ม (ขอนแก่น 3) โซลาร์ฟาร์ม (ขอนแก่น 6) โซลาร์ฟาร์ม (ขอนแก่น 7) โซลาร์ฟาร์ม (ขอนแก่น 9) โซลาร์ฟาร์ม (โคราช 2) โซลาร์ฟาร์ม (นครพนม 1) โซลาร์ฟาร์ม (นครพนม 3) โซลาร์ฟาร์ม (บุรีรัมย์ 1) โซลาร์ฟาร์ม (บุรีรัมย์ 2) โซลาร์ฟาร์ม (เลย 1) โซลาร์ฟาร์ม (เลย 2) โซลาร์ฟาร์ม (สกลนคร 1) โซลาร์ฟาร์ม (สุรินทร์ 1) โซลาร์ฟาร์ม (สุรินทร์ 2) โซลาร์ฟาร์ม (สุรินทร์ 3) โซลาร์ฟาร์ม (หนองคาย 1) และโซลาร์ฟาร์ม (อุดรธานี 1) ดำเนินงานโดย บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด


กำลังโหลดความคิดเห็น