xs
xsm
sm
md
lg

สกพอ.-เพียร์สันจ่อเปิดหลักสูตรอาชีวศึกษานำร่อง 2 สาขาป้อนอีอีซี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สกพอ.ร่วมมือเพียร์สันเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาประเดิมนำร่อง 2 สาขาระยะแรก “ชิ้นส่วนอากาศยาน-อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” ป้อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย หวังปั้นบุคลากรคุณภาพตามมาตรฐาน BTEC ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพของเพียร์สัน

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ลกพอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณะผู้แทนบริษัท เพียร์สัน (Pearson Education Limited) จากประเทศอังกฤษซึ่งเป็นบริษัทการศึกษาชั้นนำของโลกได้ร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี โดยเน้นการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแนวทาง “สัตหีบโมเดล” ให้เป็นไปตามมาตรฐาน BTEC ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกของบริษัทเพียร์สันมาปรับใช้ โดยเบื้องต้นจะกำหนดพัฒนาหลักสูตร 2 สาขา ได้แก่ สาขาชิ้นส่วนอากาศยาน และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ทั้งนี้ ผู้แทนทางเพียร์สันได้ลงพื้นที่ 3 จังหวัดในอีอีซี (ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) เพื่อศึกษาความพร้อม และเก็บข้อมูลสถาบันการศึกษาเป้าหมาย เพื่อจะนำไปพิจารณาในการบรรจุหลักสูตรอยู่ในโปรแกรมการเรียนการสอน โดยกำหนดวิทยาลัยที่เข้าไปศึกษา ดูงาน เช่น วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เนื่องจากทั้ง 3 สถาบันการศึกษามีหลักสูตรที่ใกล้เคียงและสามารถพัฒนาและยกระดับหลักสูตรเข้าสู่มาตรฐาน BTEC ได้ และยังเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่พื้นที่เป้าหมาย

“ขณะนี้เพียร์สันและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้เตรียมวางแนวทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่อีอีซี โดยระยะแรกจะเป็นการศึกษาความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภายในพื้นที่อีอีซี และความพร้อมของผู้เรียนผู้สอน เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับการยกระดับหลักสูตรเข้าสู่มาตรฐาน BTEC ของบริษัทเพียร์สัน” นายคณิศกล่าว

สำหรับการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้ทันกับการขยายตัวด้านการลงทุนที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น การร่วมมือกับบริษัทเพียร์สันถือเป็นครั้งแรกของไทยที่มีการจับมือกับบริษัทชั้นนำที่มีการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำทั่วโลก

นายคณิศกล่าวว่า การพบปะและลงพื้นที่ศึกษาดูงานของบริษัทเพียร์สันในครั้งนี้ถือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงนามความร่วมมือระหว่าง สกพอ.กับบริษัทเพียร์สัน ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเพื่อสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการจัดหานักเรียนและนักศึกษาที่มีทักษะเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านเทคนิค การใช้เทคโนโลยี มีขีดความสามารถการพัฒนาที่ตรงกับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยบริษัทเพียร์สันจะนำหลักสูตร BTEC เข้ามาสู่โปรแกรมการเรียนการสอนสายอาชีพในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทยในระยะแรก ก่อนที่จะขยายหลักสูตรดังกล่าวไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...